О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

18.07.2016 год.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

 

като разгледа  докладваното гр. дело № 166 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            След справка с делото съдът констатира, че от разглеждането на настоящото дело са се отвели всички съдии от състава на съда, поради което разглеждането на делото от СлОС е невъзможно. Следва делото да бъде прекратено пред СлОС и изпратено на председателя на Апелативен съд – Бургас, за определяне на компетентен за разглеждането му съд.

 

            С оглед изложеното и на основание чл. 23 ал.3 от ГПК, съдът

           

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 166/2016г. по описа на Окръжен съд –Сливен пред Окръжен съд –Сливен.

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Бургас, за определяне на компетентен за разглеждането му съд.

             Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: