О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 16.05.2016 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:          

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                       Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N  183  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по жалба от Г.Й.Й. ЕГН********** *** чрез пълномощника му адв. М.Й. против действията на ЧСИ по изп.д. № 20138370400713 по описа на ЧСИ П.Г. и конкретно се сочи постановление за възлагане на недвижим имот с идентификатор № 67338.550.63.1 от 18.03.2016г. В жалбата се сочи, че постановлението е неправилно и незаконосъобразно. С него ЧСИ е възложил на купувач построена в имота сграда, а от изготвеното постановление е видно, че на купувача е възложена цялата сграда, като по този начин са засегнати правата на жалбоподателя върху притежаван от него самостоятелен жилищен обект, намиращ се в същата сграда. Иска се да бъде отменено постановлението като неправилно и незаконосъобразно.

В писмено становище  ЧСИ заявява, че жалбата на третото лице Г.Й.Й. е недопустима, като подадена от лице, което няма право да обжалва постановлението за възлагане, а отделно от това сочи, че жалбата е и неоснователна, тъй като границите на имота са определени съобразно собствеността на ипотекарните длъжници по нотариалния акт, както и по скиците.  По време на описа са описани стаите, които се намират в имота и те съвпадат с описанието от нотариалния акт за учредената ипотека.

Настоящият състав намира подадената жалба за недопустима. На първо място съгласно разпоредбата на чл.435 ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице внесло задатък до последния ден на годината и от взискател участвал като наддавач без да дължи задатък, както и от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая жалбоподателят не се явява нито длъжник, нито взискател, нито пък е участвал в проведената продан, поради което не попада в кръга на лицата, на които законът е дал право да обжалват постановлението за възлагане.  

В жалбата си жалбоподателят е аргументирал правното си основание с разпоредбата на чл.435 ал.4 от ГПК, съгласно която трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на възбраната се намират във владение на това лице.В конкретния случай е безспорно и то е видно от протокола за опис не недвижимия имот от 30.06.2014г., че недвижимият имот при налагане на възбраната е бил във владение на длъжника, а не на жалбоподателя – л.221, т.І  от изпълнителното дело. Поради това не е налице хипотезата на чл.435 ал.4 от ГПК, която да дава възможност на третото лице да обжалва действията на съдебния изпълнител.

Само за яснота следва да се посочи, че изложените съображения относно това, че съдебният изпълнител е възложил целия имот на купувача, се явяват неоснователни, което е видно и от  постановлението за възлагане – л.485 т.ІІ от изпълнителното дело.

Ръководен от изложените съображения съдът

                        

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх. № 7621/04.04.2016г. подадена от Г.Й.Й. ЕГН********** *** чрез пълномощника му адв. М.Й. против действията на ЧСИ по изп.д. № 20138370400713 по описа на ЧСИ П.Г. - постановление за възлагане на недвижим имот с идентификатор № 67338.550.63.1 от 18.03.2016г. като  НЕДОПУСТИМА.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок  от съобщаването му на страните пред БАС.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                     

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: