О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

            гр. Сливен, 16.05.2016 г.

               В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:      

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.С. НИНА КОРИТАРОВА        

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова възз.гр.д. № 191 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по  реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на С.Г.И., ЕГН: **********, понастоящем изтърпяваща наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Сливен срещу Определение № 900 от 25.04.2016 г. по гр.д. № 843/2016 г. на Сливенския районен съд. С обжалваното определение е върната исковата молба, подадена от жалбоподателката поради неотстраняване на нередовностите в указания от съда едноседмичен срок и е прекратено производството по гр.д. № 843/2016 г.

За да постанови обжалваното определение, районният съд е намерил, че  ищцата и жалбоподателка в настоящото производство не била изпълнила конкретните указания на съда, дадени й с разпореждане № 5515 за отстраняване на констатираните от съда нередовности на исковата молба в едноседмичен срок от връчването на съобщението, което й било връчено лично на 01.04.2016 г. В тази връзка районният съд е приел за установено, че  молбата, с която не били изцяло отстранени констатираните нередовности на исковата молба била подадена по пощата на 11.04.2016 г., видно от пощенското клеймо върху плика, с който е била изпратена. По този начин първоинстанционният съд констатира, че ищцата не била изпълнила в едноседмичния срок от връчване на съобщението, който бил изтекъл на 08.04.2016 г. указанията на съда и не била отстранила нередовностите на исковата молба, поради което била върната и производството било прекратено.

Частната жалба, по която е образувано настоящото производство пред СлОС, е подадена в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на обжалване определение на районния съд и е процесуално допустима. В нея се излагат оплакване и доводи за неправилност на обжалваното определение. Жалбоподателката, която изтърпява наказание "лишаване от свобода" в затвора в гр. Сливен, изтъква, че молбата, с която е била отстранила констатираните от СлРС нередовности на исковата молба е  била изпратена по пощата, но чрез администрацията на затвора, както и че от страна на последната върху пощенския плик, с който е изпратена молбата, е посочен изх. № 158, като представя като доказателство молба адресирана до деловодството на затвора в гр. Сливен за издаване на изходящ номер на изпратеното от нея писмо до СлРС по гр.д. № 843 от 2016 г., върху която е отбелязано, че е била входирана на 08.04.2016 г. Позовава се на чл. 77, ал. 2 от ППЗИНЗС, според който администрацията на затвора била длъжна да изпрати молбите и жалбите депозирани от лишените от свобода в тридневен срок от получаването им, като в случая тя била депозирала молбата си на 08.04.2016 г., а администрацията на затвора в рамките на този тридневен срок я била изпратила до СлРС по пощата на 11.04.2016 г. С оглед на това счита, че същата е подадена от нея в срока за обжалване. Моли да бъде отменено обжалваното определение като незаконосъобразно.

Разгледана по същество, частната жалба, по която е образувано настоящото производство пред СлОС, е основателна по следните съображения:

Върху пощенския плик, с който е изпратена молбата до районния съд, от администрацията на затвора в гр. Сливен е посочен изх. № 158. С оглед на това и представената пред въззивния съд молба входирана от жалбоподателката в деловодството на затвора в Сливен на 08.04.2016 г., с която моли да й бъде даден изходящ номер на изпратеното от нея писмо до СлРС по гр.д. № 843/2016 г.  и върху която също е отбелязан изх.№ 158  въззивният съд приема, че жалбоподателката е подала молбата си чрез администрацията на затвора на 08.04.2016 г. /петък/, т. е. в рамките на последния ден от едноседмичния срок от връчването на съобщението. Администрацията на затвора в рамките на тридневния срок предвиден в чл. 77, ал. 2 от ППЗИНЗС е изпратила молбата, адресирана до СлРС по пощата на 11.04.2016 г./понеделник/.

При тези обстоятелства, в случая по аналогия следва да се приложат правилата на  чл. 62, ал. 2 от ГПК, съгласно които срокът не се смята за пропуснат в подобни случаи (когато молбата/жалбата е подадена по пощата, в друг съд или в прокуратурата), още повече че жалбоподателката не би могла да подаде молбата си по друг начин, освен чрез администрацията на затвора. Обстоятелството, че последната е изпратила молбата й по пощата едва на 11.04.2016 г. - след изтичането на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба е без значение, тъй като забавянето не се дължи на поведението на жалбоподателката, която я е била предала за изпращане в рамките на срока. В този смисъл е Определение № 697 от 26.09.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 5358/2014 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Боян Цонев.

На следващо място жалбоподателката е изпълнила дадените й указания от СлРС и е отстранила констатираните нередовности на исковата молба, като е посочила, че смята че ответниците следва да носят солидарна отговорност. 

Като не е взел предвид горното, районният съд е постановил неправилно определение, което налага неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за разглеждане и произнасяне по подадената от жалбоподателка искова молба и за продължаване на исковото производство пред първата инстанция.

Мотивиран от горното, въззивният съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение № 900 от 25.04.2016 г. по гр.д. № 843/2016 г. на Сливенския районен съд като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд за разглеждане и произнасяне по  исковата молба подадената от С.Г.И., ЕГН: **********, понастоящем изтърпяваща наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Сливен и продължаване на съдопроизводствените действия по гр.д. № 843/2016 г. на СлРС.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                  ЧЛЕНОВЕ: