О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 20.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА           

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№198 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от С.М.Д.  против Определение №44 от 05.04.2016г. по гр.д.№81/2016г. на РС - Котел, с което е оставена без разглеждане исковата молба, подадена на 22.03.2016г. от С.М.Д. *** с искане за отмяна на решение, взето на събрание на управителния съвет, проведено на 01.03.2016г. и е прекратено производството по делото като недопустимо.

            Жалбоподателката С.Д. счита, че атакуваното определение е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Посочва, че атакуваното от нея решение е взето на 15.03.2016г., когато е написан и подписан протокола, видно от посочената в него дата. Датата 01.03.2016г. била некоректно посочена, тъй като решенията по дневния ред се взели на 15.03.2016г. и в протоколната книга след данните за протоколчик и председател и записана датата 15.03.2016г. и следвали подписите на членовете на УС. Посочва, че окончателното решение е от 15.03.2016г., от която дата започва да тече и срокът за атакуването му. По този начин нейната искова молба е подадена в срок. Моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото на РС – Котел за разглеждане по същество.

            От фактическа страна се установява следното:

Котелският районен съд е сезиран с предявен от С.М.Д. *** иск за отмяна на решение на Управителния съвет на кооперацията от проведено на 01.03.2016г. заседание, с правно основание чл.58, ал.1 от ЗКооп. Исковата молба е подадена на 22.03.2016г.

Ищцата посочва, че е присъствала на проведеното на 01.03.2016г. заседание. Твърди, че протоколът е изготвен и подписан на 15.03.2016г.

Към исковата молба е приложено копие от протокол №31/01.03.2016г. за проведено заседание на УС на ПК „Сакар“, с.Тича, общ.Котел, в който протокол е посочено, че „Днес 01.03.2016г. в кабинета на Председателя на ПК „Сакар“, се проведе заседание на УС“, като са посочени присъстващите членове изброени поименно и констатацията, че всички 5 члена на УС присъстват на заседанието. В протокола е отразен дневния ред, изрично са посочени разискванията по въпросите от дневния ред и изказванията, сред които е изказване на С.Д.. След изказванията в протокола са отразени и приетите решения по двете точки от дневния ред с посочване на гласуването и резултатите – 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „против, „въздържали се“ няма. След отбелязване на решенията и резултатите от гласуването е посочено, че след изчерпване на дневния ред, председателят закрил събранието и следват подписите на протоколчика М.Р. и на председателя Т.Д.. След техните подписи е поставена дата 15.03.2016г. и текста „Членове на УС на ПК „Сакар“, с.Тича, общ.Котел“ и следват имената и подписите на членовете на УС, като С.Д. е отбелязала подпис с особено мнение  и изрично, лично е написала същото веднага след това с дата 15.03.2016г.

С обжалваното Определение РС – Котел е приел, че исковата молба е просрочена, тъй като двуседмичният срок за предявяване на иска започва да тече от 0103.2016г. и е изтекъл на 15.03.2016г., а исковата молба е подадена на 22.03.2016г.

Определението е връчено на ищцата на 12.04.2016г. Частната жалба против него е подадена на 18.04.2016г.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо интерес от обжалването и в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съгласно разпоредбите на чл.58, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗКооп., решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или на устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й, като искът може да се предяви от всеки член на кооперацията, от контролния съвет, от кооперативния съюз, в който членува кооперацията, или от прокурора. Членът на кооперацията може да предяви иск в двуседмичен срок от деня на решението, а ако не е присъствал при решаването - от деня на узнаването или уведомяването му.

В случая се иска отмяна на решение на УС на кооперация от член на този УС, присъствал при приемане на решението.

От представените към исковата молба писмени доказателства, а и от заявеното от самата ищца в исковата молба, заседанието на УС е проведено на 01.03.2016г. и тогава са взети атакуваните от жалбоподателката решения. В протокола изрично е отразено изказването на ищцата – жалбоподателка по предложенията и след изказванията е проведено гласуване, в което тя е участвала и с 4 гласа „За“ решенията по дневния ред са приети. Протоколът е приключен с подписите на председателя и протоколчика и по начина на отразяването е ясно, че заседанието е приключило на 01.03.2016г. Никъде няма отразяване, че на 15.03.2016г. разискванията са продължили и че тогава са приети въпросните решения. Напротив разискванията и гласуването безспорно са извършени на 01.03.2016г. Следователно това е момента на приемане на решенията и срокът за атакуването им пред съда по реда на чл.58 от ЗКооп започва да тече от тогава, съгласно разпоредбите на закона, цитирани по-горе. Двуседмичният срок по чл.58, ал.3 от ЗКооп., започнал да тече от 01.03.2016г. е изтекъл на 15.03.2016г., както правилно е приел районният съд.

Посочената дата 15.03.2016г. е датата, на която изготвения протокол е представен за подпис на членовете на УС, но това не е датата на приемане на атакуваните решения, тъй като същите са приети в присъствието и с участието в разискването и гласуването на С.Д. на 01.03.2016г. Ирелевантна е датата на оформяне и подписване на протокола от останалите членове на УС, тъй като решението безспорно е прието на 01.03.2016г. в присъствието на ищцата, която е наясно с него и за която срокът за атакуването му тече от датата на приемането му – 01.03.2016г., а не от дата на предявяването на протокола за подпис.

Следователно, с подаване на исковата молба едва на 22.03.2016г., след като двуседмичният срок по чл.58, ал.3 от ЗКооп. е изтекъл още на 15.03.2016г., предявеният иск за отмяна се явява недопустим, като просрочен и следва да бъде оставен без разглеждане.

С оглед изложеното, съдът намира, че районният съд правилно и законосъобразно е оставил без разглеждане предявеният иск и е прекратил производството по гр.д.№81/2016г. по описа на КРС, като недопустимо.

Обжалваният съдебен акт не страда от посочените в жалбата пороци и следва да се потвърди като правилен и законосъобразен, а частната жалба се явява неоснователна.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ПОТВЪРЖДАВА Определение №44 от 05.04.2016г. по гр.д.№81/2016г. по описа на Котелски районен съд, като ПРАВИЛНО  и  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                               

                                                                                             2.