О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 19.05.2016 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА                                                                                ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

МЛ. С. НИНА КОРИТАРОВА 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова въззивно ч.гр.д.№ 208/2016 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

 Образувано е по частната жалба подадена от Н.Г.Л., ЕГН **********, с адрес: *** чрез адв. Т.Ч. *** против Определение от 19.04.2016 г. по гр.д.№ 445/2016 г. по описа на Районен съд- Сливен, с което е прекратено производството по същото дело. Постановеното определение се обжалва като неправилно, незаконосъобразно, немотивирано и постановено при нарушаване на съдопроизводствените правила. Жалбоподателят твърди, че с исковата молба били представени писмени доказателства в подкрепа на твърденията, че ищцата била живеела и работила в Испания през последните пет години, а именно- представения от Министерството на труда и социалната политика Акт за уведомяване, в който било упоменато, че ищцата била вписана в специална система за домашни помощници като работник при работодател П.А.Д., считано от 20.02.2015 г. и Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС от 10.06.2010 г. Неправилен бил извода на СлРС, че липсвали достатъчно данни, че ищцата не могла да отсъства от работа, поради което и било невъзможно да се яви в първото по делото открито съдебно заседание. Трудовите й задължения били включвали грижата за възрастни и болни хора, с оглед на което и било невъзможно да отсъства освен ако не била ползвала платен годишен отпуск. Били изложени уважителни причини за неявяването на ищцата в първото по делото открито съдебно заседание.Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение като неправилно и необосновано и да върне делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е връчена на ответника В.С.Л., ЕГН: **********, с адрес: ***, който е депозирал чрез пълномощника си адв. Ц.Б. *** отговор на частната жалба в законоустановения срок. Счита, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно  и моли да бъде потвърдено. Правилно районният съд бил приел, че не били налице условия за даване ход на делото в отсъствието на ищцата. От представените по делото доказателства било видно, че ищцата пребивава в чужбина, но от тях не се били установили уважителни причини за отсъствието й в първото по делото открито съдебно заседание. В този случай съгласно изричната разпоредба на чл. 321, ал. 1 от ГПК ход на делото не следвало да бъде даван. С оглед на изложеното моли въззивния съд да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е допустима, подадена е в срок от лице имащо интерес от обжалването, а разгледана по съществото  е  неоснователна. Съгласно чл. 321, ал. 1 ГПК в първото по делото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните следва да се явят лично. Само ако причината за неявяването е уважителна и съответно удостоверена пред съда делото може да бъде отложено. При неявяване в първото по делото открито съдебно заседание на страна по иска за развод без уважителна причина делото се прекратява. В Определение № 52 от 05.02.2010 г. по ч.гр.д. №55/2010 г. на ВКС Трето отделение е прието, че определението за прекратяването на брачния процес при иска за развод при неявяване на съпруга ищец в първото по делото съдебно заседание поради пребиваването в чужбина, където лицето работи от години не уважителна причина по см. на чл. 321, ал. 1 ГПК, след като страната може да съобрази подаването на иска за развод със задължението си за лично явяване в първото по делото съдебно заседание. Преценката на съда за наличието на уважителна причина винаги е конкретна с оглед на ангажираните по делото доказателства и се свързва с евентуалната обективна невъзможност за преодоляване на обстоятелствата, попречили на личното явяване в съда. В случая настоящият въззивен състав приема, че не е налице уважителна причина, която да е създала обективна невъзможност на страната да участва в първото открито съдебно заседание на бракоразводния процес. Видно от представените доказателства- Акт за уведомяване, в е упоменато, че ищцата е вписана в специална система за домашни помощници като работник при работодател П.А.Д., считано от 20.02.2015 г. и Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС от 10.06.2010 г. ищцата пребивава и работи в Испания, но от тях не се установява наличието на обстоятелства, които да са създали за нея обективна невъзможност да се яви в първото по делото открито съдебно заседание. Независимо от факта, че ищцата изпълнява трудовите си задължения по трудов договор с чуждестранен работодател по делото не се установиха обективни пречки да използва платения си годишен отпуск за да се яви в първото по делото открито съдебно заседание.

С оглед изложените съображения относно липсата на уважителна причина ищцата да не се яви в първото по делото открито съдебно заседание следва да бъде потвърдено обжалваното определение като правилно и законосъобразно. Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 19.04.2016 г. по гр.д.№ 445/2016 г. по описа на Районен съд- Сливен,  като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Определението не подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                            2.