О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 31.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 224 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК във вр. с чл.420 ал.2 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от Р.П.Д. ***, против определение № 760 от 08.04.2016 г. по ч.гр.д. № 4443/2015 г. на СлРС.

В жалбата се твърди, че  определението, с което е отхвърлено като неоснователно искането за спиране на принудително изпълнение, е неправилно. Развиват се съображения свързани с характера на изпълнителното производство. Сочи се, че определението е отказ от правосъдие, което прегражда пътя на делото  и обезмисля защитата на жалбоподателката, ако не бъде спряно изпълнението. Развиват се съображения във връзка с процесуалната легитимация на пълномощника в заповедното производство и на практика се излагат твърдения, че са представени убедителни писмени доказателства, които обосновават нуждата от спиране на изпълнителното производство.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на частната жалба от „Уникредит Булбанк”АД.  Сочи се че обжалваното определение е правилно и съдът обосновано е отхвърлил искането по чл.420 ал.2 от ГПК за спиране на изпълнението по издадената заповед за изпълнение.  Сочи се , че правната рамка е аналогична с тази по чл.250 от ГПК /отм/. Под убедителнси писмени доказателства следва да се имат предвид такива, които правят вероятно несъществуването на вземането и чрез тях се навеждат правоизключващи, правопогасяващи или правоотлагащи възражения на длъжника.  Така от писмените доказателства следва по безспорен начин да се установи, че вземането, удостоверено с документ по чл. 417 от ГПК, е било погасено или не е възникнало. В случая обаче са били налице всички законови предпоставки за издаването на заповед за незабавно изпълнение. Фактът че по кредита са били извършени плащания след издаването на заповедта,   не може да обоснове наличието на предположение, че е погасено вземането. Поради това се иска жалбата да бъде оставена без уважение.

С определение № 760/08.04.2016 г. по ч.гр. д.  4443/2015 г. районният съд е отхвърли като неоснователно искането на Р.Д. да бъде спряно на основание на чл. 420 ал.2 от ГПК производството по изп.д. № 20168370400177 на ЧСИ  П.Г.. Съдът е приел, че представените  към молбата за спиране писмени документи не са убедителни писмени доказателства по смисъла на чл.420 ал.2 от ГПК в подкрепа на твърдението на жалбоподателката, че не дължи изпълнение.

Съдът намира определението за правилно, законосъобразно и обосновано. В чл.420 ал. 2 от ГПК законодателят е предвидил спиране на изпълнението когато е направено искане за спиране подкрепено с убедителни писмени доказателства. В случая представените към молбата писмени доказателства не са такива, от които може да се направи извод, че вземането е погасено, че то не съществува или че не е възникнало. Те са доказателства само за извършване частични плащания и то след издаване на заповедта за незабавно изпълнение. Всички възражения свързани с процесуалната легитимация в заповедното производство страната е имала възможност да направи по реда на чл.419 от ГПК, като обжалва разпореждането за незабавно изпълнение. Така след като в конкретния случая страната не е представила такива писмени доказателства, които да са убедителни по смисъла на закона, че вземането не е възникнало или евентуално, че безспорно не съществува, правилно и законосъобразно районният съд е отказал спиране на изпълнението.

 

Ръководен от изложените съображения  съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от от Р.П.Д. ***, против определение № 760 от 08.04.2016 г. по ч.гр.д. № 4443/2015 г. на СлРС.

 

          Определението не подлежи на обжалване.

                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: