ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                      

Гр. Сливен, 02.06.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание втори юни през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 232 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано след изпращане на делото от РС – Сливен по съображения за спазване правилата за родова подсъдност.

С определение № 1037/18.05.2016г. по гр.д. № 1341/2016г. по описа на РС – Сливен, производството по делото е прекратено и делото е изпратено за разглеждане от ОС – Сливен като компетентен съобразно правилото за родова подсъдност по чл. 104, т. 3 ГПК, като е прието, че цената на иска е 68 192.23 лв.

С исковата молба, подадена от Й.П.М. е поискано съдът да признае за установено о отношение на ответника Р.М.М., че е налице пълна трансформация на лично имущество по отношение на придобити по време на брака шест имота в гр. Сливен, като данъчната оценка на нито един от имотите не надхвърля 50 000 лв.

Въпреки непрецизния петитум на исковата молба, правната квалификация на иска е по чл. 21, ал. 4, т. 1 от СК и се определя от обстоятелствата, на които се основава предявения иск, а именно – липсата на принос от страна на ответника – съпруг на ищцата, за придобиване на имуществото,

Преценката относно родовата подсъдност на иска по чл. 21, ал. 4, т. 1 СК е направена с оглед оценяемия интерес на ищцата Й.П.М. да установи липса на принос за придобиване от съпруга й – ответника Р.М.М., съобразно цената, определена съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 във вр. с т. 2 ГПК, представляваща данъчната оценка на ½ ид.ч. от шест имота, каквато би притежавал при евентуално прекратяване на съпружеската имуществена общност ответника според презумпцията на чл. 21, ал. 3 вр. ал. 1 СК.

Определението на РС – Сливен, с което е прието, че се касае за иск с цена в размер на 68 192.23лв е неправилно и като краен резултат незаконосъобразно делото е прекратено и изпратено за разглеждане от ОС – Сливен по правилото на родовата подсъдност, установено в нормата на чл. 104, т. 3 ГПК.

Касае се за шест обективно съединени искове, предмет на които е наличието, съответно липсата на принос от страна на ответника, за придобиване по време на брака отделно за всеки един от шестте имота. Въпреки, че общата цена на исковете надхвърля 50 000 лв., цената на никой от тях не надминава нито установения в чл. 104, т. 3 ГПК размер от 50 000 лв., нито установения в чл. 104, т. 4 ГПК размер от 25 000 лв., които размери са релевантни при определяне родовата подсъдност на делото.

Макар разглеждането на делото от ОС – Сливен да е допустимо, предвид наличието на компетентността за РС – Сливен, пред когото ищцата правилно е предявила исковете като първоинстанционен, съдът намира, че следва да повдигне препирня за подсъдност пред общия по-горен по степен съд – Апелативен съд – Бургас.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 232/2016г. по описа на Окръжен съд – Сливен и

 

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ във връзка с предявения пред Районен съд – Сливен иск от Й.П.М. за установяване липса на принос от съпруга й – ответника Р.М.М. в придобиването по време на брака им на шест самостоятелни имота.

 

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Бургас за разрешаване на повдигнатия с настоящото определение спор за подсъдност.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: