ОПРЕДЕЛЕНИЕ  294

Гр. Сливен, 20.06.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесети юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като разгледа докладваното т.д. № 243 по описа на СлОС за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявена е искова молба от Сдружение с нестопанска цел „Войнишко кладенче" против ЕВН България „Електроснабдяване - Пловдив" АД по реда на чл. 124 от ГПК с обща цена на исковете 28 582 лева.

С разпореждане от 07.06.2015г. съдът е оставил производството без движение, като е указал на ищеца да представи доказателства в едноседмичен срок за платена държавна такса в размер на 1 143.30 лева по сметка на СлОС, като изрично е предупредил, че при неизпълнение исковата молба ще бъде върната.

Указанията на съда са връчени редовно на 08.06.2016г. на председателя на сдружението .До настоящия момент същите не са изпълнени.

Предвид горното, съдът следва да върне исковата молба и прекрати производството по делото.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба, предявена от Сдружение с нестопанска цел „Войнишко кладенче" с ЕИК 119625846 със седалище и адрес на управление гр.С., „В.з.", местност „К." № * против ЕВН България „Електроснабдяване - Пловдив" АД с адрес на управление гр.П., ул."Х. Г.Д." № * за признаване на установено по реда на чл. 124 от ГПК недължимост на сумата от28 582 лева.

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 243/2016г. пред СлОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.