О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 09.06.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д. 248 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК вр. чл. 32а – 32в от ПВ.

Постъпила е частна жалба от „Тирбул” ЕАД, ЕИК 119597076, със седалище и адрес на управление гр.С., ул. „К.” № *, представлявана от изпълнителен член на Съвета на директорите М.Г.С. срещу определение № 3/31.05.2016 г. по преписка вх. № 3650/2016 г. по описа на Служба по вписванията – гр. Сливен. В частната жалба се твърди, че атакуваното определение, с което е отказано вписване, е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. На първо място се излагат съображения по допустимостта на частната жалба, а след това се излагат съображения  по правилността на постановеното определение. Твърди се , че не посочване на Булстат № на ипотекарните кредитори не нарушава изискването на чл. 6 ал.1 б.а от Правилника по вписванията, тъй като кредиторите са международни финансови институции, учредени по силата на международни спогодби и към датата на постановяване на определението не са били регистрирани в регистър Булстат, както и че не са били налице основания за вписването им в този регистър съгласно чл.3 ал. 1 т.5 от Закона за регистър Булстат, поради идентификацията на кредиторите в нотариалния акт е направена в съответствие с изискванията на правилника, касаещи чуждестранни юридически лица, които нямат съдебна регистрация в РБ. На второ място се твърди, че с определението съдията по вписванията е нарушил нормата на чл.32 от правилника ,като е  нарушил правомощията си установени в същия и е разгледал по същество материално-правните отношения предмет на договорната ипотека, като е обосновал отказа за вписване на процесния акт с аргументи от договорите предмет на ипотеката. Излагат се подборни съображения вя тази насока и аргументи относно неправилността на  атакуваното определение. Иска се определението да бъде отменено.

С определение № 3/31.05.2016 г. съдията по вписвания при РС – Сливен е отказал вписването на Акт за учредяване на договорна ипотека с № 103, т. ІІІ, н.д. № 405/2016 г. по описа на Нотариус Е.Ш. с рег.№ 128, постъпил за вписване със заявление вх. № 3650/31.05.2016г. по описа на Службата по вписванията гр. Сливен. Съдията по вписванията е приел, че  е представен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека в осем екземпляра, като актът е изготвен в изискуемата от закона форма, но в същия липсват  основни реквизити.  На първо място е посочил, че съгласно чл. 6 б. А от ПВ се изисква посочване на фирмата, седалището и кодът Булстат включително и за чуждестранни юридически лица без съдебна регистрация в РБ, но в подадения за вписване нотариален акт за учредяване на договорна ипотека липсват посочените кодове по Булстат на кредиторите.  На второ място е посочено, че относно обезпеченото вземане са посочени няколко вземания, които ипотеката би трябвало да обезпечи. „Тирбул „ АД се явява в различни качества, кредитополучател или гарант в различните облигационни правоотношения и липсва солидарност при кредиторите.  Извежда се извод, че това не дава яснота за поредността на обезпечаване на кредиторите, което е  смисълът на ипотеката.  Множествеността на страните е и липсата на консолидация на кредитните правоотношения, води до неопределяемост на обезпеченото вземане, а именно не е посочен конкретния размер на обезпеченото вземане по всеки един от договорите за кредит и всеки един от кредиторите, като вместо това е посочено, че ипотеката е учредена за частично обезпечаване на двамата ипотекарни кредитори до общ максимален размер 50млн.евро. В конкретния случай съдията по вписвания е приел, че представения ипотечен акт не отговаря на изискванията на чл.167 ал. 2 от ЗЗД, тъй като липсва яснота и конкретност не само относно обезпеченото вземане, но и съществува неяснота за поредността на кредиторите, а освен това актът не отговаря на изискванията на чл.6 б.а от ПВ.

Настоящият състав намира подадената жалба за допустима, а освен това и за основателна, поради следните съображения: На първо място е безспорно, . че кредиторите са чуждестранни юридически лица. Съгласно задължителните указания  дадени с ТР № 7 от 25.04.2013 г. по тълк.д. № 7/202 г. на ОСГК на ВКС на РБ не може да бъде отказано вписване на чуждестранно юридическо лице, което няма съдебна регистрация в РБ защото в акта не е посочен код по Булстат - чл. 6 ал. 1 б.а предложение последно от ПВ.  Съображенията за това са , че в тази част ПВ противоречи на правилото на чл.3 ал.1 т.5 б.в от Закона за регистър Булстат. Това правило допуска вписване в регистър Булстат само на това чуждестранно лице, което вече е придобило недвижим имот в страната.  Преди придобиване на първи недвижим имот чуждестранното  юридическо лице без съдебна регистрация в страната по закон не би могло да има код по Булстат, поради което съдията по вписванията няма право да откаже извършване на вписването на основание липсата на такъв код. В случая е установено, че кредиторите не осъществяват стопанска дейност в страната и тяхното ефективно управление не е на територията на страната. Така  в противоречия с даденото тълкувание съдията по вписванията е отказал вписване на представения акт на това основание.

В определението са изложени съображения, които са в противоречие с приетото в посоченото по-горе тълкувателно решение и по-конкретно в неговата т.6. Върховните съдии са посочили, че проверката която съдията по вписванията извършва, съгласно чл.32а ал.1 от ПВ относно това дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в правилника съдържание. Не се проверяват материално правните предпоставки на акта.  Това е така тъй като вписването е едностранно охранително производство, в чийто рамки не е допустимо да се разрешават правни спорове.  Целта е оповестяване на актове, с които се извършват сделки с недвижими имоти, на други актове, които имат значение за вещни права, както и наличието на спорове относно права върху вещите.  Нотариусът, който е съставил акта е бил длъжен да провери противоречи ли сделката, която е сезиран да удостовери, на закона и добрите нрави. Съдията по вписванията не е орган който има правомощие да контролира дейността на нотариуса, а ако се приеме, че и той е овластен с правото да проверява съответствието на сделката с императивните законови правила или добрите нрави, би се достигнало фактически до такъв резултат. Отказът на съдията по вписванията може да бъде мотивиран с обстоятелството, че представения акт не подлежи на вписване, като се изхожда от неговото съдържание. Или пък на съображения за местна некомпетентност на съдията по вписванията. Така в случая съдията по вписванията действително е излязъл от своята компетентност, което е довело до постановяване на неправилно определение. Ето защо определението следва да бъде отменено и да бъде указано на съдията по вписванията да извърши вписване на представения му акт.

Ръководен от изложените съображения  съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 3/31.05.2016 г. по преписка вх. № 3650/2016 г. по описа на Служба по вписванията – гр. Сливен, с което е отказано вписване  на акт за учредяване на договорна ипотека с № 103, т. ІІІ, н.д. № 405/2016 г. по описа на Нотариус Е.Ш. с рег.№ 128, постъпил за вписване със заявление вх. № 3650/31.05.2016г. по описа на Службата по вписванията гр. Сливен.

ЗАДЪЛЖАВА  съдията по вписванията при служба по вписвания при РС – Сливен  да извърши вписването съгласно разпоредбата на чл.32 б.В от Правилника за вписванията.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: