О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 09.06.2016г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  открито заседание на девети юни през двехиляди и шестнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                              мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ……………, като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 250  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против разпореждане, с което е постановено издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК вр. чл. 419 от ГПК.

Жалбоподателите заявяват, че определението е  неправилно и незаконосъобразно. Развиват съображения относно нередовността на представения със заявлението документ – липса на погасителен план, недоказаност на изискуемостта на вземането, нищожен договор за банков кредит. Освен това заявяват, че не е спазен срокът по чл. 147 от ЗЗД по отношение на поръчителите, за който съдът е длъжен да следи служебно. Също така липсвали покани уведомления за предстрочната изискуемост, достигнали до адресатите-длъжници. Също така излагат доводи относно това, че кредиторът можеда иска изпълнение от всеки съдлъжник но солидарните задължения са самостоятелни, поради което солидарните длъжници са обикновени, а не необходими другари.

С оглед изложеното молят въззивния съд да отмени разпореждането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и обезсили издадения въз основа на него изпълнителен лист. Претендират разноски.

Насрещната по частната жалба страна е подала писмен отговор, с който я оспорва като неоснователна. Развива подробна аргументация по същество, като оборва всяко от наведените оплаквания, моли жалбата да се отхвърли.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я остави без уважение.

Производството по ч.гр.д. № 1241/16г. на СлРС е образувано по заявление на  „ОББ“ АД, гр. София за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист солидарно срещу длъжниците  „Джорданс“ ЕООД, гр. Сливен, „Джорданс 2“ ООД, гр. Сливен и поръчителя Й.Г.Б..

Съдът е уважил заявлението и е издал заповед № 751/31.03.2016г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК за сумата 10 693, 23 евро, представляваща неизплатена част от отпуснат кредит по договор за банков кредит от 25.06.07г., анекс№1 от 09.11.09г., и договор за поръчителство от 09.1109г., заедно със законовата лихва от 29.03.16г. до окончателното изплащане, за сумата 31, 90 евро, разноски по обявяване на предсрочната изискуемост на задължението, за сумата 399, 82 евро, представляваща договорна лихва за периода 25.08.15г.-27.03.16г., за сумата 271, 73 евро, представляваща наказателна лихва за периода 25.08.15г.-27.03.16г. и за разноски по делото в размер на 1 310, 15 лв., солидарно  против длъжниците „Джорданс“ ЕООД, гр. Сливен, „Джорданс 2“ ООД, гр. Сливен и поръчителя Й.Г.Б..

На заявителя бил издаден и изпълнителен лист за посочените вземания на същата дата – 31.03.16г., въз основа на който било образувано изпълнително д. № 20168370400299 на ЧСИ Павел Г..

След получаване на покана за доброволно изпълнение на 28.04.16г., длъжницитекът подали на 09.05.16г. пред СлРС възражение и заедно с него – частна жалба против разпореждането за издаване на заповедта.

Изложените в частната жалба оплаквания са неоснователни.

 Съгласно разпоредбата на чл. 419 ал. 2 от ГПК частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение може да се основава само на съображения, извлечени от актовете по чл. 417.

В съответствие със задълженията си по чл. 418 ал. 2 от ГПК, РС е отчел, че вземането по заявлението произтича от договор за банков кредит, допълнението към него и договора за поръчителство, преценил е, че представените документи попадат в приложносто поле на чл. 417 от ГПК и въз основа на тях може да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение. При проверката на представените със заявелнието документи, РС правилно е констатирал, че те са редовни от външна страна и удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане срещу солидарните длъжници, поради което е издал разпореждането за издаване на исканата заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Неоснователни са оплакванията за липса на погасителен план, водеща до нищожностна договора. Валидността на последния не може дасе обсъжда в това производство, а наличието на погасителен план не се свързва от правната норма с установяване на задължението и неговия размер. Последното е сторено с надлежни еднозначни писмени документи – извлечение от счетоводните книги на банката, които по силата на закона са годни да удостоверят вземането.

Другото оплакване на частните жалбоподатели е свързано с неуведомяването им, че кредитът е станал предстрочно изискуем, респективно – неспазването на срока по чл. 147 от ЗЗД по отношение на поръчителя.

Те също са несъстоятелни. Безспорно тримата частни жалбоподатели отговарят солидарно - както кредитополучателите по договора за банков кредит, така и поръчителят.  За кредитора няма нито ограничение на избора му срещу кого от длъжниците да поиска издаване на заповед, нито задължение да спазва някакъв ред. Установява се от представените документи, че са били налице условията, предвидени в договора, при които настъпва предстрочната изискуемост на цялот вземане. В изпълнение на задълженията си, крадиторът е уведомил за това и тримата длъжници преди да подаде заявлението. Това той е сторил надлежно – чрез нотариална покана, връчена на всеки от длъжниците на постоянните им адреси по реда на чл. 47 от ГПК, чрез залепване на уведомления на 29-2.2016г. от нотариус Е.Ш.. Тази процедура е напълно допустима и е приложена при стриктно спазване на законовите норми, след изтичане на срока по чл. 47 ал. 2 от ГПК съобщенията се считат за валидно връчени, поради което съдът приема, че действието по уведомяването е редовно извършено.

 На последно място, с оглед изложеното, е видно, че е спазен и срокът по чл. 147 ал. 1 от ЗЗД, касаещ отговорността на поръчителя, тъй като поръчителят-длъжник е надлежно уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост едновременно с основните длъжници.

Така настоящият въззивен състав счита, че са налице всички условия за издаване на атакуваната заповед. Поради това обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно, а частната жалба против него – неоснователна.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Джорданс“ ЕООД, гр. Сливен, „Джорданс 2“ ООД, гр. Сливен и поръчителя Й.Г.Б., против разпореждане от 31.03.2016г. за издаване на заповед № 751/31.03.2016г.  за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 1241/16г. на СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 31.03.2016г. за издаване на заповед № 751/31.03.2016г.  за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 1241/16г. на СлРС

 

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: