О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 23.06.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 274 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

Подадена е частна жалба от С.Д.А. и К.Г.А. чрез процесуалния представител адв. Н.П. против определение № 190/02.06.2016г. по гр.д. № 432/2016 г. на НЗРС, с което е прекратено производството по делото. В жалбата се твърди, че постановеното определение е неправилно и незаконосъобразно, излагат се съображения, че чрез предварителен договор е било предадено владението на недвижим имот, но купувачът по предварителния договор не е изпълнил задължението си, поради което изправната страна – продавалите са предприели искова владелческа защита, както и претенции за плащане на неустойка, след като са изпратили покана до насрещната страна. Твърди се, че исковата молба съдържа изявление за разваляне на сключения договор. Иска се отмяна на атакуваното определение.

С определение № 190/02.06.2016 г. по гр.д. № 432/2016 г. на  НзРС съдът е прекратил производството по делото, поради недопустимост на иска и е върнал исковата молба заедно с приложенията.  Районният съд е приел, че предявеният иск е с правно основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД и е недопустим, както и акцесорните му претенции. Позовал се на ТР № 142-6/11.11.54г. на ОСГК, където е посочено, че  изправният кредитор по двустранен договор, който може да развали договора при условието на чл. 87 ал.1 от ЗЗД с едностранно предупреждение, няма правен интерес да води иск по съдебен ред за същото и такъв иск следва да бъде отхвърлен от съда като процесуално недопустим. Кредиторът по такъв договор може да даде на длъжника подходящ срок за изпълнение, като заедно с това го предупреди, че ако договорът не бъде изпълнен в дадения срок той  - кредиторът ще смята договора за развален.

Настоящият състав намира определението за неправилно.

От петитума на исковата молба е видно, че ищците са поискали - първо разваляне на сключения предварителен договор, второ – да им бъде върнато владението на имота, трето – ответниците да бъдат осъдени да заплатят лихвите за забава, да бъде осъден ответника да заплати законна лихва върху главницата, както и да заплати неустойка. По тоя начин в исковата молба са инкорпорирани няколко претенции и въпреки, че те не са  ясни, то съдът е следвало най-малкото да остави без движение исковата молба и да даде указания на ищеца да я поправи, като конкретизира ясно и точно претенциите си. Безспорно е, че в случая не е ясно какво точно се претендира – дали се претендира ревандикация на имота или пък се претендира изпълнение на задължението по предварителния договор за заплащане на цената, така както е била уговорена по него. На трето място се съдържат и претенции за заплащане на неустойка по развален договор. Противоречията в претенциите безспорно се отразяват на редовността та молбата, но задължение на съда, при тяхното констатиране, е да даде възможност на страната да ги поправи като я предупреди за последиците от неизпълнението на тези указания.

 Едва след уточняване на петитума на исковата молба, съдът може да предприеме действия по нейното прекратяване или пък администрирането й по процедурите на ГПК.

С оглед на изложените съображения атакуваното определение следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Ръководен от изложените съображения  съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  определение  190/02.06.2016 г. по гр.д. № 432/2016 г. на  НзРС.

 

ВРЪЩА делото на Новозагорския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: