О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 23.06.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА           

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№276 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от „Дентален център-1 Сливен“ ЕООД, гр.Сливен чрез пълномощник адв.М.С. против Определение №966 от 13.05.2016г. по гр.д.№1145/2016г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба.

            Жалбоподателят счита, че атакуваното определение е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Посочва, че с молба от 10.05.2016г. е поискал от съда издаване на съдебно удостоверение за постоянния и настоящ адрес на ответницата, като е внесъл дължимата държавна такса. Съдът е издал поисканото удостоверение, но същото не му било дадено, тъй като на 13.05.2016г. производството по делото вече било прекратено. Заявява, че действително с молбата си не е искал продължаване на срока за отстраняване на нередовности, но с подаването на молбата за издаване на удостоверение е показал, че не се е дистанцирал от водене на делото и не е показал пасивност, а е показал воля да се продължи производството. Счита, „че е налице от негова страна технически пропуск да иска продължаване на срока. Посочва, че по този начин той ще изгуби отново време за завеждане на нова искова молба, плащане на нова държавна такса, ще се наложи да подаде нова молба за съдебно удостоверение, а ответницата знаела за производството и щяла да предприеме други защитни действия за осуетяване на призоваването. Посочва, че тъй като не е допуснал умишлено неизпълнение в срок на дадените указания, а е възприел указанията като възможност да представи исканото удостоверение и е предприел такива действия, то производството по делото не е следвало да бъде прекратявано. С оглед изложеното, моли въззивния съд да отмени обжалваното определение като неправилно и да върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

            От фактическа страна се установява следното:

Сливенският районен съд е сезиран с предявен от „Дентален център-1 Сливен“ ЕООД, гр.Сливен против Р.Ж.П. иск за заплащане на сумата от 3688,03лв., представляваща липса на касова наличност към 23.05.2014г.

При изпълнение на процедурата по чл.131 от ГПК, съобщението до ответника Р.Ж.П. е върнато в цялост, невръчено, с отбелязване, че лицето не живее на адреса /посочен от ищеца с исковата молба – гр.С., кв.К. */ по сведение на съседи, като апартамента е празен. /, като на адреса връчителят е залепил уведомление.

С разпореждане №7383 от 25.04.2016г. съдията докладчик е оставил исковата молба без движение с дадени указания в едноседмичен срок от съобщаването ищеца представи справка за постоянен и настоящ адрес на ответника. 

Съобщението с дадените указания е връчено на ищцовото дружество на 05.05.2016г.

На 10.05.2016г. по делото е постъпила молба от „Дентален център-1 Сливен“ ЕООД, гр.Сливен с искане съдът да издаде съдебно удостоверение, което да послужи пред Община Сливен за издаване на удостоверение за постоянен и настоящ адрес на Р.Ж.П.. Към молбата е приложена вносна бележка за платена държавна такса за издаване на удостоверението в размер на 5лв.  

С разпореждане от 11.05.2016г. съдията-докладчик е разпоредил издаване на поисканото съдебно удостоверение. Същото е издадено с дата 12.05.2016г.

С Определение №996 от 13.05.2016г. районният съдия след като е констатирал, че дадените указания за отстраняване на нередовностите в исковата молба не са отстранени в указания срок и искане за продължаване на същия не е правено, е прекратил производството по делото.

На 18.05.2016г. по делото е постъпила молба от ищцовото дружество чрез адв.С., с която се сочи нов адрес за призоваване на ответницата по месторабота и молба за продължаване на срока за представяне на информация за постоянния и настоящ адрес на лицето. С разпореждане от 19.05.2016г. съдията-докладчик е разпоредил уведомяване на молителя, че с определение №996 от 13.05.2016г. производството по делото е прекратено. Това разпореждане е връчено на адв.С. на 25.05.2016г.

Определение №996 от 13.05.2016г. е връчено на ищеца на 01.06.2016г. Частната жалба против него е постъпила в деловодство на СлРС на 08.06.2016г.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С оглед невъзможността ответника да бъде намерен на посочения в исковата молба адрес и след изпълнение на процедурата по чл.47, ал.1 от ГПК – залепване на уведомление, на което ответника не се е явил за получаване на книжата, правилно и законосъобразно районният съдия е оставил исковата молба без движение и е указал на ищеца да представи справка за постоянен и настоящ адрес на ответника /чл.47, ал.4 от ГПК/.

Определеният от районния съд срок за представяне на справката за адресна регистрация на ответница – едноседмичен е започнал да тече от 05.05.2016г. и е изтекъл на 12.05.2016г.

Действително в този срок ищецът е подал молба с искане за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с необходимото му такова за адресна регистрация на ответника. Няма обаче направено искане за продължаване на срока за отстраняване на нередовности. Незабавно след докладване на молбата, съдът е разпоредил издаване на поисканото съдебно удостоверение, като същото е издадено – приложено по делото.

С подаването на молбата за исканото съдействие /издаване на съдебно удостоверение/ срока за отстраняване на указаната нередовност на исковата молба не се спира, нито прекъсва. Безспорно, в интерес на ищеца е да следи за отговора на искането си и единствено от неговата процесуална активност е зависело своевременното снабдяване с поисканото удостоверение, респ. предприемане на действия за продължаване на срока за отстраняване на указаната от съда нередовност. Както сам заявява в частната жалба и безспорно се установява по делото, ищецът не е поискал преди изтичане на определения от съда срок неговото продължаване, а е имал тази процесуална възможност. Искане в тази насока е направено едва с молбата от 18.05.2016г. – след изтичане на срока за отстраняване на нередовностите и след като производството по делото е било прекратено. Съдът не споделя виждането на жалбоподателя, че този пропуск е технически, формален, тъй като ако не е поискано продължаването на срока своевременно – преди изтичане на срока, то съдът по силата на изричната законова разпоредба на чл.63, ал.1 от ГПК не би могъл да го продължи. Ищецът сам се е поставил в неблагоприятното положение и не се е възползвал от предоставените му от процесуалния закон възможности в пълна степен.

Безспорно, указаната от съда нередовност не е била изпълнена в законоустановения срок, изтекъл на 12.05.2016г., поради което правилно и законосъобразно производството по делото е прекратено.

Обжалваният съдебен акт не страда от посочените в жалбата пороци и следва да се потвърди като правилен и законосъобразен, а частната жалба се явява неоснователна.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ПОТВЪРЖДАВА Определение №996 от 13.05.2016г. по гр.д.№1145/2016г. по описа на Сливенски районен съд, като ПРАВИЛНО  и  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението е окончателно, съгласно разпоредбата на чл.274, ал.4 от ГПК.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                               

                                                                                             2.