О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 

гр.Сливен, дата 27.06.2016г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

Мл.с.: НИНА КОРИТАРОВА

 

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 280 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 437 вр. чл. 463 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на адв. М. – пълномощник на „Джорданс 2“ ООД , Й.Г.Б. ЕГН ********** и „Гради“ ЕООД, първите трима длъжници по изп.д. № 20168370400171 на ЧСИ  П. Г. ***, а четвъртият – в качеството му на трето добросъвестно лице придобило имота, за което е посочено, че е входирано отделно възражение. Обжалван е извършен опис на недвижим имот от 05.05.2016 г. Твърди се, че датата на която бил извършен описа , същият не е следвало да бъде осъществен, тъй като съвпада със срока за доброволно изпълнение, в който срок по принцип страната би могла и доброволно да изпълни своето задължение.  Посочено е, че освен това е налице висящ преюдициален спор пред СлОС по чл.28 от ЗОПДИКПД, по който е образувано гр.д. № 144/2011 г. по описа на СлОС и по което е постановен о определение № 593/21.07.2014 г. на ВКС, съгласно което възбраненият имот не може да бъде предмет на принудително изпълнение, поради влязъл в сила окончателен съдебен акт на ВКС. Жалбоподателят посочва, че е депозирана жалба пред СлРС против издаденото разпореждане от 31.03.2016 г. по ч.гр.д. № 1241 поописа за 2016 г. с искане да се обезсили издадената заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК № 751/31.03.2016 г. и изпълнителен лист.  На следващо място жалбоподателят неясно посочва, че основания за обжалване са входирани възражения, като вземането по реда на заповедното производство на взискателя е оспорено по основание и размер. Направено е искане, ако ЧСИ не отмени описа от 05.05.2016 г. и не спре делото до постановяване на решение  влязло в сила по реда на чл. 422 от ГПК,  жалбата да бъде администрирана за изпращане в Окръжен съд – Сливен.

По жалбата е депозирано писмено възражение от адв. П. – пълномощник на „ОББ“ АД  гр. София, район „Възраждане“ , ул. „Света София“ № 5. С възражението жалбата е оспорена като недопустима. Посочено е , че по начало жалбата е насрочена срещу действия на ЧСИ , чието обжалване не е предвидено в изрично посочените от закона случаи  в чл. 435 ал.3 от ГПК. Страната счита, че жалбата освен недопустима , е и неоснователна, като посочва, че съгласно разпоредбата на чл. 449 ал.1 от ГПК в поканата за доброволно изпълнение може да се посочи деня, в който ще се извърши описа, като той може да бъде в срока за доброволно изпълнение.

Ответникът по жалбата посочва, че изпълнителното дело е образувано въз основа на заповед за изпълнение по чл. 400 и сл. От ГПК, като вземането произтича от договор за договор за бизнес ипотечен кредит от 25.04.2007 г.,  допълнително споразумение от 8.06.2012 г., извлечение от счетоводните книги на банката по чл. 417 т.2 от ГПК и нотариална покана за обявяване на предсрочната изискуемост. Посочва се , че няма законово  изискване изпълнителното производство да бъде образувано на основание влязло в сила  решение по установителния иск.  Страната посочва, че първоначалният взискател „ОББ“ АД има качеството на ипотекарен кредитор и като такъв правата му за удовлетворение от цената на ипотекираните имоти,  са гарантирани от закона, независимо в чия собственост се намират имотите – чл. 173 ал. 1 от ГПК. В този иск дори при уважаване на обезпечения иск с правно основание чл.28 от ЗОПДИППД и придобиване правото на собственост върху ипотекираните имоти, новият собственик – Държавата, би следвало да понесе и евентуалните рискове от принудителното изпълнение върху същите имоти за удовлетворяване на ипотекарния кредитор. На последно място е посочил, че жалбоподателят не е изпълнил нито една от хипотезите по чл. 420 от ГПК за спиране на принудителното изпълнение. Моли се  жалбата да бъде оставена без уважение.

В обясненията дадени по реда на чл.436, ал. 3 от ГПК ЧСИ Г. е изложил мотиви, в които е посочил, че жалбата е недопустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 20168370400171 на ЧСИ  П. Г.  е било образувано  на 24.02.2016 г. във връзка с искане от  „ОББ“ АД. Към искането за образуване на изпълнително дело бил приложен изпълнителен лист от 19.02.2016 г. , от който е видно, че жалбоподателите  „Джорданс 2“ ООД,  Й. и П. Ботушеви са били осъдени солидарно да заплатят на „ОББ“ АД сумата от 19 252.80 евро главница, 410.06 евро договорна лихва, 932.13 евро – наказателна лихва, 805.61 лв. разноски по делото и 1 134.20 лв. адвокатско възнаграждение. Изпълнителният лист бил издаден на основание заповед №3541 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от 19.02.2016 г.

На 25.04.2016 г. на длъжниците била изпратена покана за доброволно изпълнение , в която било посочено, че е насрочен опис  на 05.05.2016 г. По изпълнителното дело няма никакви данни четвъртият жалбоподател  „Гради“ ЕООД да е страна по делото. На него нито са връчвани съобщения, нито е вземал участие в извършения опис, нито по някакъв начин са му засегнати каквито и да било права.

На 05.05.2016 г. бил извършен опис на недвижими имущества, за което били съставени  два протокола за опис. Протоколите не са подписани от длъжниците С протокола изготвен в 10.00 ч. са били описани самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 67338.528.51.1.14, а с протокола от 10.30 ч. бил описан ПИ с идентификатор 67338.603.95 ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 67338.603.95.1.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

         Частната жалба е процесуално недопустима . Със същата са обжалвани действия от длъжниците и от трето неучастващо по делото лице, които не подлежат на обжалване .

         Действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното производство са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК. Това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Длъжникът  може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена –чл.435 ал.3 от ГПК. Трети лица могат да обжалват действията на СИ само когато изпълнението е насочено  върху вещи, които в деня на запора , възбраната или предаването се намират във владение на това лице – чл.435 ал.4 изр.1 от ГПК.

В настоящия случай действието , което се обжалва – извършване на опис на недвижими имоти от ЧСИ в срока на поканата за доброволно изпълнение не е действие, което подлежи на обжалване пред съда, поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

Съдът счита, че е недопустимо в настоящото производство да разглежда крайно неясните  оплаквания на жалбоподателите   за това, че  липсва издаден в полза на взискателя влязло в сила решение по заведена установителна претенция по чл. 422 от ГПК и твърденията за всякакви действия по принудителното изпълнение за незаконосъобразни и подлежащи на отмяна.  Така заявената претенция от жалбоподателите е абстрактна и неконкретна. Тя не позволява на съда да извърши преценка  за законосъобразност на конкретно действие, извършено от ЧСИ. При условие, че пред ЧСИ е бил представен изпълнителен лист и  заповед за изпълнение, въз основа на която е издаден, ЧСИ е длъжен да образува изпълнителното дело и да предприеме действия по събиране на вземанията. Той не може да извършва преценка  относно действителната дължимост на задълженията. На практика липсват твърдения за извършени конкретни нарушения от страна на ЧСИ , по които настоящият съд да може да се произнесе.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на„Джорданс 2“ ООД , Й.Г.Б. ЕГН ********** и „Гради“ ЕООД против действията на ЧСИ П. Г. по изпълнително дело № 20168370400171 по извършване на опис на недвижими имоти в срока на поканата за доброволно изпълнение, както  и по отношение на оплакването, че липсва издаден в полза на взискателя влязло в сила решение по заведена установителна претенция по чл.422 от ГПК и за всякакви действия по принудителното изпълнение.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: