О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 30.06.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:            МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№286 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл. 423 от ГПК.

          Образувано е по възражение, подадено от В.С.Г. – длъжник по заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№3611/2015г. по описа на СлРС.

            Във възражението си длъжникът твърди, че Заповед за изпълнение №2285/08.10.2015г. не му е връчена надлежно. Към датата на издаване на заповедта той не е живял на посочения в нея адрес в гр.Сливен, тъй като от 2013г. настоящия и постоянният му адрес е в с. Калояново, общ.Сливен. Поради това счита, че заповедта не е връчена надлежно и той не е могъл да узнае своевременно за връчването й и е бил лишен от възможността да оспори вземането. Моли съда да приеме, че са налице предпоставките на чл.423, ал.1, т.1 и т.3 от ГПК и да отмени заповедта за изпълнение.

            Препис от възражението е връчен редовно на другата страна – кредитора „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, гр.София, който в  законоустановения срок е депозирал отговор. Посочва, че заповедта е връчена редовно на длъжника на адрес в с.Калояново. Посочва, че след подаване на заявлението районният съд е извършил служебна проверка на адреса на длъжника и след като е установил такъв в с.Калояново е връчил там заповедта за изпълнение и то лично на длъжника. Заявява, че е непонятно как длъжникът, получил лично заповедта за изпълнение не я е получил надлежно и не е имал възможността да узнае своевременно за нея. Моли въззивния съд да остави в сила заповедта за изпълнение.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

Производството по ч.гр. д. №3611/2015г. по описа на СлРС е образувано по реда на чл. 410 от ГПК по заявление на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, гр.София срещу длъжника В.С.Г.. Посочения на длъжника адрес ***.

Сливенски районен съд е извършил служебна проверка в НБД Население относно адресната регистрация на длъжника, от която е видно, че настоящия и постоянен адрес на В.С.Г. ***.

Въз основа на заявлението е издадена Заповед №2285 от 08.10.2015г. по ч.гр.д.№3611/2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, с която е разпоредено длъжника В.С.Г. да заплати в полза на заявителя следните суми: главница в размер на 279,04 лева, представляваща задължение по договор за паричен заем от 20.09.2010г. на приносител „Изи Асет Мениджмънт“ АД, прехвърлен с цесия от 01.12.2011г. на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, гр.София, лихва за забава в размер на 128,29лв. за периода от 10.11.2010г. до 07.(0.2015г., законната лихва за забава върху главницата, считано от 07.10.2015г. и разноски по делото в размер на 325лв.

Заповедта за изпълнение е връчена лично на длъжника В.С.Г. на адрес *** на 14.10.2015г.

На 04.11.2015г. въз основа на заповедта за изпълнение е издаден изпълнителен лист на кредитора, получен от негов представител на 15.11.2015г.

На 11.04.2016г. на длъжника В.С.Г. е връчена лично покана за доброволно изпълнение на сумите по изпълнителния лист, издаден по ч.гр.д.№3611/2015г. на СлРС от ЧСИ Поля Руйчева.

            Възражението по настоящото дело е подадено на 21.04.2016г.    

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Възражението е подадено от надлежна страна, имаща правен интерес и в законово определения срок, поради което е допустимо.

            Разгледано по същество, възражението е неоснователно и като такова не следва да се приема от въззивния съд.

            Видно от надлежно оформената разписка, удостоверяваща връчване на заповедта за изпълнение по ч.гр.д.№3611/2015г. на СлРС, същата е връчена лично на длъжника В.С.Г. *** на 14.10.2015г. Без значение е посочения в заявлението и в заповедта за изпълнение адрес в гр.Сливен. Районният съд е извършил надлежна справка за адресната регистрация на длъжника и е връчил издадената заповед за изпълнение именно на посочения в справката негов постоянен и настоящ адрес ***, като длъжникът е получил лично заповедта за изпълнение срещу подпис, положен в разписката.

            По този начин не е налице нито едно от твърдените от длъжника основания, визирани в разпоредбата на чл.423, ал.1 от ГПК – заповедта за изпълнение е връчена надлежно на длъжника, лично на него, на постоянния му и настоящ адрес. При това положение, безспорно не е налице и твърдяната, но абсолютно неоснователна невъзможност на длъжника да узнае своевременно за връчването. Последната хипотеза, визирана в разпоредбата на чл.423, ал.1, т.4 от ГПК – невъзможност своевременно да подаде възражение, поради особени непредвидени обстоятелства, не се твърди от длъжника, а и няма абсолютно никакви доказателства и в тази насока.

            С оглед изложеното, подаденото възражение е изцяло неоснователно. Не са налице предпоставките на чл.423, ал.1, т.1 и т.3 от ГПК, твърдени от длъжника, нито тази по т.4 от същата разпоредба, поради което длъжникът не е бил лишен от възможност да оспори своевременно вземането в срока и по реда на чл.414 от ГПК, поради което настоящото възражение по чл.423 от ГПК не следва да се приема от въззивния съд.

Ръководен от изложеното и на основание чл. 423 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА възражението, подадено от длъжника В.С.Г. с ЕГН ********** *** срещу Заповед №2285 от 08.10.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр. д. №3611/2015г. по описа на Сливенски районен съд.

 

 

Определението е окончателно.

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.