О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   337

 

гр.Сливен, 07.07.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на седми юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИЯ БЛЕЦОВА                                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

МЛ. С. НИНА КОРИТАРОВА 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова въззивно ч.гр.д.№ 297/2016 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

 Образувано е по частната жалба подадена от И.Д.Д., ЕГН: ********** и Р.П.Д., ЕГН: ********** *** против Разпореждане от 26.05.2016 г. по гр.д. № 2082/2016 г. по описа на СлРС, с което на основание чл. 131, ал. 1 ГПК съдът разпорежда препис от исковата молба и приложенията към нея да се изпратят на жалбоподателите в качеството им на ответници по гр.д. 2082/2016 г. по описа на СлРС и им указва възможността в едномесечен срок от връчването на съобщението да подадат писмен отговор със задължително съдържание. Жалбоподателите твърдят, че обжалваното разпореждане било нищожно и преграждало понататъшното развитие на делото, тъй като не било подписано от съдията, нямало печат  на съда, съдържало погрешна правна квалификация. Посочват, че едно от доказателствата приложено към исковата молба- „Погасителен план“ било нечетливо и не им били връчени всички писмени доказателства посочени в исковата молба. Молят да им бъде издаден официално заверен препис от протокола за избора на съдия-докладчик и СлОС да се разпореди да бъдат отстранени твърдяните от тях нередовности на атакуваното разпореждане.

Частната жалба е връчена на ищцовото дружество „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, ЕИК: 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. С., район В., пл. „С.Н.“ № *, което е депозирало чрез пълномощника си адв.И.С.И. *** отговор на частната жалба в законоустановения срок. Счита, че частната жалба е недопустима респ. неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение. Цитира съдебна практика в смисъл, че отделно от акта по същество на спора подлежат на обжалване само онези определения и разпореждания, които преграждат развитието на производството, както и изрично посочените в закона- Определение № 88 от 01.02.2013 г. по ч.гр.д. № 37/2013 г. на ВКС. Посочва, че определенията и разпорежданията, които преграждат развитието на производството били изброени в т. 5 на ТР № 1/17.01.2001 г. по т.д. № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС, като общото между тях било, че временно преграждали хода на производството или го прекратявали без да предоставят търсената с иска защита на твърдяните от ищеца права. Преграждащите определения и разпореждания били препятствали разглеждането на спора по същество и били пречка съдът да се произнесе по същество на спора. В този смисъл цитира ТР № 1/09.12.2013 г. по т.д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС и Определение № 16 от 13.01.2016 г. по ч.гр.д. № 5474/2015 г. на ВКС. Извън тази категория били оставали определенията и разпорежданията, които предполагали движение на производството с оглед събиране на доказателства ангажирани от страните, относно ангажиране на защитата на страните и движение към постановяване на съдебния акт по същество на спора. В този смисъл цитира Решение № 36 от 21.02.2014 г. по ч.гр.д. № 234/2014 г. на ВКС и Определение № 392 от 25.09.2012 г. по ч.гр.д. № 357/2012 г. на ВКС. С оглед на изложеното счита, че обжалваното разпореждане не е преграждащо хода на производството и не подлежи на обжалване. Оплакванията на жалбоподателите относно нищожността на разпореждането и приложените към исковата молба писмени доказателства били несъстоятелни. Моли въззивният съд да остави без разглеждане частната жалба или ако разгледа спора по същество да я отхвърли като неоснователна.

Въззивният съд счита, че частната жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане като такава. Атакуваното разпореждане, с което на основание чл. 131, ал. 1 ГПК районният съд изпраша препис на ответниците от исковата молба и приложенията към нея сред които са и преписи на представените с нея писмени доказателства и им указва възможността в едномесечен срок да подадат отговор на исковата молба със задължителни реквизити не влиза в категорията на разпорежданията, които преграждат понататъшното развитие на производството, нито е разпореждане, чието обжалване е предвидено изрично в разпоредба на закона по смисъла на чл. 274, ал.1, т. 1 и т. 2 от ГПК. Обжалването на определенията и разпорежданията е процесуален способ за контрол на определенията и разпорежданията, които не подлежат на проверка при обжалването на решението по същество, тъй като преграждат пътя за постановяването на решението по същество и нямат отношение към правилността на решението. Определенията и разпорежданията, които подготвят постановяването на решението по същество, като тези по допускането и събирането на доказателствата и организирането на защитата по същество на спора на страните подлежат на контрол при постановяването на решението по същество и не подлежат на самостоятелно обжалване. Атакуваното разпореждане е издадено от първоинстанционния съд с оглед размяната на книжата между страните и организирането на тяхната защита, насочено е към развитието на съдебното производство и постановяването на крайния акт по същество и като такова не подлежи на самостоятелно обжалване. Липсва и изрична разпоредба на закона предвиждаща възможност за самостоятелното му обжалване. Не е предвиден процесуален механизъм, който да осигурява възможност на въззивния съд да поправя нередовности на обжалваното разпореждане дори и да констатира такива, нито да издава заверени преписи от протокола за избор на съдия-докладчик. Обжалваното разпореждане не е нищожно, тъй като съдържа всички задължителни реквизити и е съставено от компетентния съд и е подписано от съдията-докладчик.

Никоя от страните не претендира разноски и такива с оглед изхода на делото не следва да бъдат присъждани на въззиваемата страна.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба подадена от И.Д.Д., ЕГН: ********** и Р.П.Д., ЕГН: ********** *** против Разпореждане от 26.05.2016 г. по гр.д. № 2082/2016 г. по описа на СлРС  като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 297/2016 г. като НЕДОПУСТИМО.

Определението  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                            2