ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.08.2016 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…девети август………… през

две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРАСИТИНА МАРЕВА

НИНА КОРИТАРОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр...дело № …311 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване действията на съдебния изпълнител с правно основание чл. 435 ал.4 от ГПК.

            Жалбата е подадена от ЖСК „Изгрев -1“, представлявана от Управителния съвет на същата, чрез пълномощника адв. Р.. Към нея е представен пълномощно, с което адв.Р. е упълномощен само от един от членовете на УС на ЖСК.  На жалбоподателя е указно с разпореждане от 14.07.16г. да се отстрани този недостатък, като пълномощното се подпише от всички членове на УС на ЖСК. Разпореждането е съобщено на 18.07.2016г. В дадения срок и до настоящия момент не са отстранени нередовностите на жалбата, поради което същата следва да бъде върната, а образуваното производство да бъде прекратено.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 261 т.2 от ГПК от ГПК във вр. чл. 436 ал.4 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 311/16 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            Връща жалбата на ЖСК „Изгрев -1“ по изп.д.№ 20127680400047.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: