ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

19.09.2016 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…деветнадесети септември………… през

две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр...дело № …313 .по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е молба от ищеца, с която заявява че оттегля предявения иск и моли производството да бъде прекратено. Молбата е допустима и производството следва да бъде прекратено. Оттеглянето е извършена лично от страната, преди първото с.з.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 313/16 по описа на СлОС породи оттегляне на иска.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: