О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 21.07.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА                                                          

 ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

МЛ. С. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова въззивно ч.гр.д.№ 320/2016 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

 Образувано е по частната жалба на Г.С.Г., с адрес: *** против Определение № 1316/01.07.2016 г. по гр.д.№2144/2016 г.  по описа на Районен съд- Сливен, с което е прекратено производството поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба. Постановеното определение се обжалва като неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят твърди, че претендира „Топлофикация“ ЕАД гр. Сливен да бъде осъдена да му заплати сумата от 1000 лв., съставляваща имуществени вреди от неоснователното начисляване на суми за ползвана топлоенергия от щранг-лира в неговата кухня без да има сключен договор, като тези суми бил осъден с влязло в сила решение да ги плати. Въз основа на това влязло в сила съдебно решение дружеството се било снабдило с изпълнителни листове, образувало изпълнителни дела и му били наложени запори върху пенсията. Моли въззивния съд да осъди „Топлофикация“ ЕАД гр. Сливен да му възстанови неправилно според него начислените суми за ползване на топлоенергия от щранг-лирата в банята му.

Частната жалба е допустима, подадена е в срок от лице имащо интерес от обжалването, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Подадената от жалбоподателя искова молба три пъти е била оставяна без движение като са му били давани указания за отстраняване на правилно констатираните от районния съд нередовности. От тези нередовности единствено е отстранил в срок неяснотата относно вида и размера на претендираните от него вреди, като е посочил в допълнителната си молба, че претендира имуществени вреди в размер на 1000 лв. и внесъл дължимата държавна такса в размер на 50 лв. Не е уточнил обстоятелствата, от които претендира вземането си, а именно в какво се изразява виновното и противоправно поведение на служителите на ответното дружество, дали това поведение е било в изпълнение на възложената им работа, наличието на причинна връзка между него и  настъпилите твърдяни от него имуществени вреди и не на последно място в какво се състоят твърдяните от него имуществени вреди- в увеличаване на пасивите или намаляване на активите на неговото имущество. Не е уточнен и вида на търсената защита, тъй като с допълнителните си молби ищецът въвежда нови факти и обстоятелства и прави нови искания вместо да конкретизира и изясни посочените в първоначалната му искова молба. Единственото, което се установява безспорно от твърденията на ищеца е че има влязло в сила съдебно решение, с което е осъден да заплати на „Топлофикация“ ЕАД, гр. Сливен определени суми за ползване на топлинна енергия, която била отделена от щранг-лирата в кухнята му и въз основа на това решение били издадени изпълнителни листове и образувани изпълнителни дела, по който били наложени запори върху пенсията му. Оттук обаче следва, че претенцията му е недопустима, тъй като се претендира възстановяването на суми за които има влязло в сила решение и е формирана сила на пресъдено нещо по отношение на този правен спор между ищеца и „Топлофикация“ ЕАД, гр. Сливен, която съставлява абсолютна процесуална пречка за неговото пререшаване. Жалбоподателят ако смята, че са нарушени правилата за несеквестируемостта на неговия доход може да се защити чрез предвидения в чл. 435 и сл. ГПК процесуален ред относно обжалване действията на съдебния изпълнител.

С оглед изложените съображения, следва да бъде потвърдено обжалваното определение, като правилно и законосъобразно. Ищецът не е отстранил в указания му от СлРС срок констатираните нередовности по т. 4 и т. 5 на чл. 127, ал. 1 ГПК, като не е конкретизирал обстоятелствата, на които основава иска си и търсената защита. Правилно СлРС е прекратил производството поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в указания срок. Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1316/01.07.2016 г. по гр.д.№2144/2016 г.  по описа на Районен съд- Сливен,  като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.