О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 22.07.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:        МАРИЯ БЛЕЦОВА                                                                               

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№324 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба, подадена от ЕТ „Д.И.Д. *** против Разпореждане от 07.06.2016г. по гр.д. № 1931/2016г. по описа на СлРС, с което съдът е разпоредил препис от исковата молба и приложенията към нея да се изпратят на ответника по гр.д. №1931/2016г. по описа на СлРС и им указва възможността в едномесечен срок от връчването на съобщението да подадат писмен отговор със задължително съдържание.

Жалбоподателят посочва, че обжалва разпореждането, като оспорва правото на иск на „Уникредит лизинг“ ЕАД като ненадлежно упражнено и неоснователно, поради липса на положителна процесуална предпоставка и наличието на отрицателна процесуална предпоставка, като излага съображения в тази насока. Посочва, че искът е предявен от ненадлежна страна; липсват доказателства за наличие на граждански спор и делото не е подсъдно на районния съд, като оспорва размера на иска. Моли въззивният съд да разпореди на СлРС да оттегли разпореждането си от 07.06.2016г. и да прекрати производството по гр.д.№1931/2016г. на СлРС; да обезсили всички предхождащи процесуални действия по ч.гр.д.№93/2016г. на СлРС и да прекрати принудителното изпълнение.

По делото е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна „Уникредит лизинг“ ЕАД, гр.София частната жалба в законоустановения срок, като оспорва същата като недопустима, респ. неоснователна. На първо място посочва, че обжалваното разпореждане не подлежи на обжалване. На следващо място изразява становище и относно неоснователността на жалбата. Дружеството посочва, че са налице всички предпоставки за упражняване правото на иск от негова страна, като развива подробни доводи по възраженията в жалбата. Заявява, че обжалването е с цел бавене и шиканиране на процеса. Моли съда да остави жалбата без уважение. Претендира присъждане на направените разноски.

Въззивният съд счита, че частната жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане като такава.

Атакуваното разпореждане, с което на основание чл. 131, ал.1 ГПК районният съд изпраша препис на ответника от исковата молба и приложенията към нея, сред които са и преписи на представените с нея писмени доказателства и им указва възможността в едномесечен срок да подадат отговор на исковата молба със задължителни реквизити, не влиза в категорията на разпорежданията, които преграждат по-нататъшното развитие на производството, нито е разпореждане, чието обжалване е предвидено изрично в разпоредба на закона по смисъла на чл. 274, ал.1, т. 1 и т. 2 от ГПК. Обжалването на определенията и разпорежданията е процесуален способ за контрол на определенията и разпорежданията, които не подлежат на проверка при обжалването на решението по същество, тъй като преграждат пътя за постановяването на решението по същество и нямат отношение към правилността на решението. Определенията и разпорежданията, които подготвят постановяването на решението по същество, като тези по допускането и събирането на доказателствата и организирането на защитата по същество на спора на страните подлежат на контрол при постановяването на решението по същество и не подлежат на самостоятелно обжалване.

Атакуваното разпореждане е издадено от първоинстанционния съд с оглед размяната на книжата между страните и организирането на тяхната защита, насочено е към развитието на съдебното производство и постановяването на крайния акт по същество и като такова не подлежи на самостоятелно обжалване. Липсва и изрична разпоредба на закона предвиждаща възможност за самостоятелното му обжалване.

Само следва да се отбележи, че всички развити в частната жалба съображения относно допустимостта на предявения иск следва да се изложат именно в отговора на исковата молба, както правилно е указал районния съд и тези възражения са именно част от указаното съдържание на отговора /чл.131, ал.2, т.3 от ГПК/.

С оглед изложеното частната жалба следва да се остави без разглеждане като недопустима, а производството по въззивното дело – прекратено.

Ответната по частната жалба страна „Уникредит лизинг“ ЕАД е направила искане за присъждане на направените по настоящото производство разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. Съдът след като се запозна с представения договор за правна защита и съдействие констатира, че с него е уговорено възнаграждение на пълномощника адв.П. в размер на 200лв. за изготвяне и завеждане на отговор на частна жалба срещу разпореждане на СлРС срещу ЕТ „Д.Д. ДИС“, като е уговорен начин на плащане - по банков път по посочена в договора банкова сметка. ***аждението по банков път обаче не са представени. Отбелязването за внасянето в самия договор не е достатъчно – то се отнася до плащанията в брой и само спрямо тях има характера на разписка. Поради това и съгласно задължителните указания, дадени от ВСК с Тълкувателно решение №6/2012 от 06.11.2013г. на ОСГТК в т.1 на ответната по частната жалба страна не следва да се присъждат разноски за адвокатско възнаграждение, поради недоказване на извършването им.  

Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от ЕТ „Д.Д. *** против Разпореждане от 07.06.2016г. по гр.д. №1931/2016г. по описа на СлРС,  като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно ч.гр.д. №324/2016г. по описа на СлОС, като НЕДОПУСТИМО.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Уникредит лизинг“ ЕАД, гр.София, ЕИК 121887948 за присъждане на направените в настоящото производство разноски, като неоснователно, поради недоказване извършването им.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                         

                                                      2.