ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр. Сливен, 14.09.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенски окръжен съд, гр.отд. в закрито заседание на четиринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

Като се запозна с докладваното гр.д. № 327 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на СНЦ „ВОЙНИШКО КЛАДЕНЧЕ“ - Сливен, с която предявява против ЕВН България „Електроснабдяване . Пловдив“ АД установителен иск с посочена цена 29 516.25 лв.

Извършвайки проверка за редовност на исковата молба на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ГПК съдът е констатирал нередовности по смисъла на чл. 128, т. 2 от ГПК и са дадени указания за отстраняване на нередовността, изразяваща се в непредставянето на документ за държавна такса каквато се дължи съгласно чл. 84, т. 1 ГПК относно частни държавни вземания.

Съобщението за заплащане на дължимата д.т. по исковете от общо 1 180.65 лв. е връчено на 12.08.2016г. и до момента не е представен документ за заплащането й.

Поради това и на основание чл. 123, ал. 4 и ал. 3 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 327/2016г. по описа на ОС – Сливен поради неотстранена в указания срок на нередовност на исковата молба – не е представен документ за заплатена държавна такса от общо 1 180.65 лв.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

Окръжен съдия: