О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 02.09.2016 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на втори септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:      

        

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

       ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

           при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ……………, като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов възз.ч.гр.  д.  N 345  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба против разпореждане, с което е постановено издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК вр. чл. 419 от ГПК.

Жалбоподателите заявяват, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Развиват съображения относно нередовността на представения със заявлението документ – липса на погасителен план, недоказаност на изискуемостта на вземането, нищожен договор за банков кредит. Освен това заявяват, че не е спазен срокът по чл. 147 от ЗЗД по отношение на поръчителите, за който съдът е длъжен да следи служебно. Също така липсвали покани уведомления за предсрочната изискуемост, достигнали до адресатите-длъжници. Също така излагат доводи относно това, че кредиторът може да иска изпълнение от всеки съдлъжник но солидарните задължения са самостоятелни, поради което солидарните длъжници са обикновени, а не необходими другари.

С оглед изложеното молят въззивния съд да отмени разпореждането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и обезсили издадения въз основа на него изпълнителен лист. Претендират разноски.

Насрещната по частната жалба страна е подала писмен отговор, с който я оспорва като неоснователна. Развива подробна аргументация по същество, като оборва всяко от наведените оплаквания, моли жалбата да се отхвърли.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я остави без уважение.

Производството по ч.гр.д. № 636/2016г. на СлРС е образувано по заявление на „ОББ“ АД, гр. София за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист солидарно срещу длъжниците „Джорданс 2“ ООД, гр. Сливен и поръчителите П.Д.Б. и Й.Г.Б..

Съдът е уважил заявлението и е издал заповед № 341/19.02.2016г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК за сумата 19 252,80 евро главница, сумата от 410,06 евро договорна лихва за периода от 10.06.2015 г. до 17.02.2016 г., сумата от 932,13 евро наказателна лихва за периода 10.06.2015 г. до 17.02.2016 г., сумата от 805,61 лева представляваща разноски по делото, както и сумата от 1134,20 лева представляваща адвокатско възнаграждение, като главницата се дължи ведно със законната лихва считано от 18.02.2016 г. до изплащането й, солидарно против длъжниците П.Д.Б. и Й.Г.Б..

На заявителя бил издаден и изпълнителен лист за посочените вземания на същата дата – 19.02.2016г., въз основа на който било образувано изпълнително д. № 20168370400171 на ЧСИ Павел Г..

След получаване на покана за доброволно изпълнение длъжниците са подали възражения и заедно с тях – частна жалба против разпореждането за издаване на заповедта. С определение № 1251/21.06.2016 г. съдът е обезсилил издадените по делото Заповед за незабавно изпълнение № 341/19.02.2016 г., както и изпълнителен лист издаден въз основа на тази заповед. Това определение обаче е било обжалвано с частна жалба по повод на която е образувано ч.гр.д. № 346/2016 г. на СлОС и с определение от 01.09.2016 г., което е влязло в сила, определението за обезсилване на издадената Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е било отменено, поради което настоящата частна жалба се явява допустима.

Изложените в частната жалба оплаквания са неоснователни.

 Съгласно разпоредбата на чл. 419 ал. 2 от ГПК частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение може да се основава само на съображения, извлечени от актовете по чл. 417.

В съответствие със задълженията си по чл. 418 ал. 2 от ГПК, РС е отчел, че вземането по заявлението произтича от договор за банков кредит, допълнението към него и договора за поръчителство, преценил е, че представените документи попадат в приложното поле на чл. 417 от ГПК и въз основа на тях може да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение. При проверката на представените със заявлението документи, РС правилно е констатирал, че те са редовни от външна страна и удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане срещу солидарните длъжници, поради което е издал разпореждането за издаване на исканата заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Неоснователни са оплакванията за липса на погасителен план, водеща до нищожността на договора. Валидността на последния не може да се обсъжда в това производство, а наличието на погасителен план не се свързва от правната норма с установяване на задължението и неговия размер. Последното е сторено с надлежни еднозначни писмени документи – извлечение от счетоводните книги на банката, които по силата на закона са годни да удостоверят вземането.

Другото оплакване на частните жалбоподатели е свързано с неуведомяването им, че кредитът е станал предсрочно изискуем, респективно – неспазването на срока по чл. 147 от ЗЗД по отношение на поръчителя.

Те също са несъстоятелни. Безспорно тримата частни жалбоподатели отговарят солидарно - както кредитополучателите по договора за банков кредит, така и поръчителят.  За кредитора няма нито ограничение на избора му срещу кого от длъжниците да поиска издаване на заповед, нито задължение да спазва някакъв ред. Установява се от представените документи, че са били налице условията, предвидени в договора, при които настъпва предсрочната изискуемост на цялото вземане. В изпълнение на задълженията си, кредиторът е уведомил за това и тримата длъжници преди да подаде заявлението. Това той е сторил надлежно – чрез нотариална покана, връчена на всеки от длъжниците на постоянните им адреси по реда на чл. 47 ал. 5 вр. ал. 1 от ГПК от нотариус Н. Колев. Тази процедура е напълно допустима и е приложена при стриктно спазване на законовите норми.

 На последно място, с оглед изложеното, е видно, че е спазен и срокът по чл. 147 ал. 1 от ЗЗД, касаещ отговорността на поръчителя, тъй като поръчителят-длъжник е надлежно уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост едновременно с основните длъжници.

Така настоящият въззивен състав счита, че са налице всички условия за издаване на атакуваната заповед. Поради това обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно, а частната жалба против него – неоснователна.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Джорданс 2“ ООД, ЕИК 119617397 със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Б.” № **, представлявано от управителя П.Д.Б., както и на поръчителите П.Д.Б. и Й.Г.Б., както и от третото лице „Гради” ЕООД, чрез процесуалния им представител адв. П. М., против разпореждане от 19.02.2016 г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение № 341/19.06.2016г. и изпълнителен лист, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на  касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: