О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 01.09.2016г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на първи септември през двехиляди и шестнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                              мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ……………, като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 346  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба против определение № 1251/21.06.2016 г. по ч.гр.д. № 636/2016 г. на РС – Сливен.

Сочи се, че с обжалваното определение заповедния съд е обезсилил издадените по ч.гр.д. № 636/2016 г. Заповед за незабавно изпълнение № 341/19.02.2016 г., както и изпълнителния лист. Като основание съдът е приел, че след издаването на Заповедта за незабавно изпълнение, както и изпълнителния лист са постъпили възражение по чл. 414 ал. 2 от ГПК от страна на тримата длъжници, в което правят искане за спиране на изпълнителното производство и освен това са депозирали и частна жалба, с която искат от СлОС да бъде отменено разпореждането на незабавно изпълнение, както и да бъде обезсилен изпълнителния лист. Районният съд, че съобщението с което е дал указания на дружеството-заявител, че следва в едномесечен срок да предяви иск за паричните си вземания по Заповедта е връчено на същото на 15.05.2016 г. и съдът е приел, че след като 15.05.2016 г. не е предявен установителния иск са налице условията за обезсилване на Заповедта и издадения въз основа на нея изпълнителен лист. Тези изводи обаче са неверни и не се подкрепят от събраните по делото доказателства, тъй като указанията на дружеството-заявител са били връчени на 16.05.2016 г. и на 16.06.2016 г. по делото е било представено доказателство за предявения от заявителя иск за установяване на вземането. Поради това се иска да бъде отменено определението, като неправилно.

В срок е постъпил писмен отговор на тази частна жалба от тримата длъжници, с който се иска тя да бъде оставена без уважение. Развиват се съображения и се цитира съдебна практика. Иска се частната жалба да бъде оставена без уважение, като недопустима, а ако бъде разгледана по същество, то тя е неоснователна.

Настоящият състав, след като се запозна с частната жалба, отговора към нея и с ч.гр.д. № 636/2016 г. по описа на Районен съд – Сливен намира жалбата за основателна поради следните съображения:

Със заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК вх. № 3131/18.02.2016 г. жалбоподателят е поискал издаването на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу тримата длъжници. Въз основа на това заявление заповедният съд е издал Заповед № 341/19.02.2016 г., както и изпълнителен лист. На тримата длъжници са били връчени покани за доброволно изпълнение и след получаването им в срок и тримата длъжници са депозирали възражения срещу издадената заповед и изпълнителния лист. С определение № 988/12.05.2016 г. районният съд е разпоредил възраженията да се приложат към делото и на основание чл. 415 ал.1 от ГПК е указал на заявителя, че от ответниците са подадени възражения против Заповедта за изпълнение, както и му е указал, че ако в едномесечен срок от връчване от съобщение от съда с тези указания не предяви иск за съществуването на вземането си като довнесе необходимата държавна такса, както и ако в този срок не представи по делото доказателство, че иска е предявен съдът ще обезсили Заповедта за изпълнение и изпълнителния лист. Тези указания са били съобщени на заявители, видно от приложеното по делото съобщение – л. 103, на 16.05.2016 г. С молба вх. № 10894/16.06.2016 г. заявителят е сезирал съда, че в законоустановения срок е предявил иск за установяване на вземането си, като към молбата е приложил искова молба вх. № 4003/16.06.2016 г. С определение № 1251/21.06.2016 г. съдът обаче обезсилил издадените Заповед за незабавно изпълнение № 341/19.02.2016 г., както и издадения изпълнителен лист. Съдът е приел, че въпреки дадения едномесечен срок заявителят не е представил доказателства за предявен от него иск.

Този извод на съда е неправилен. Безспорно е, че на заявителя са били връчени указанията на 16.05.2016 г., като му е бил даден едномесечен срок да предприеме необходимите процесуални действия, които той е предприел на 16.06.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 60 ал.3 от ГПК срокът, който се брои на месеци изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответното число, срокът изтича в последния му ден. В случая е безспорно,че срокът за предявяване на иска изтича на 16.06.2016 г. и съгласно разпоредбата на чл. 62 ал.1 от ГПК последния ден на този срок продължава до края на 24-тия час, но ако трябва да бъде извършено действие или да бъде представено нещо в съда срокът изтича в момента на изтичане на работното време, т.е. в случая е несъмнено, че този срок е бил спазен. 

С оглед на изложеното подадената частна жалба се явява основателна и атакуваното определение следва да бъде отменено, като неправилно.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1251/21.06.2016 г. по ч.гр.д. № 636/2016 г. на Сливенския районен съд, с което са обезсилени издадените по делото Заповед за незабавно изпълнение № 341/19.02.2016 г., както и изпълнителния лист издадена въз основа на тази заповед на същата дата – 19.02.2016 г.

 

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: