О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 02.09.2016г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закритозаседание втори септември през двехиляди и шестнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                              мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ……………, като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 348  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба против определение № 1262/23.06.2016 г. по ч.гр.д. № 637/2016 г. на СлРС, с което е оставена без уважение молбата на „Джорданс 2” ООД представлявано от П.Д.Б., като длъжник и поръчителите П.Д.Б. и Й.Г.Б., с искане за спиране на изпълнителното производство по и.д. № 172/2016 г. по описа на ЧСИ Павел Г., като неоснователно. В частната жалба се сочи, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Развиват се съображения относно настъпването на предсрочната изискуемост, както и по отношение на възникване на отговорността на поръчителите. Сочи се, че определението на съда не е мотивирано, а изпълнението следва да бъде спряно с оглед на направеното от длъжника възражение, че не дължи нито по основание, нито по размер. Развиват се аргументи в тази насока, както и съображения относно предявения иск по реда на чл. 422.

Постъпил е писмен отговор на тази жалба, в който се сочи, че тя е неоснователна. Разпоредбата на чл. 420 от ГПК императивно сочи изискванията спирането да е възможно само ако кредиторът е надлежно обезпечен по реда на чл. 180 и чл. 181 от ЗЗД или ако искането е подкрепено с убедителни писмени доказателства. В случая не са налице такива доказателства. Развиват се подробни съображения свързани с отпускането на кредита и законосъобразните действия предприети от кредитора за снабдяването му със Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. В крайна сметка се иска жалбата да бъде оставена без уважение.

Съдът намира определението за правилно, законосъобразно и обосновано. В чл.420 ал. 2 от ГПК законодателят е предвидил спиране на изпълнението когато е направено искане за спиране подкрепено с убедителни писмени доказателства. В случая  към молбата не са представени писмени доказателства, от които може да се направи извод, че вземането е погасено, че то не съществува или че не е възникнало. Така след като в конкретния случая страната не е представила такива писмени доказателства, които да са убедителни по смисъла на закона, че вземането не е възникнало или евентуално, че безспорно не съществува, правилно и законосъобразно районният съд е отказал спиране на изпълнението.

Не е налице и хипотезата на чл. 420 ал.1 ат ГПК, тъй като безспорна не е представено надлежно обезпечение за кредитора по чл.180 и 181 от ЗЗД.

Така, в обобщение, след като не са налице законовите предпоставки за спиране на изпълнението, правилно и законосъобразно съдът е отказал да постанови такова.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Джорданс 2“ ЕООД, Й.Г.Б. и П.Д.Б., против определение № 1262/23.06.2016 г. по ч.гр.д. № 637/2016 г. на СлРС, с което е оставено без уважение молбата им за спиране на изпълнителното производство по и.д. № 172/2016 г. по описа на ЧСИ Павел Г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1262/23.06.2016 г. по ч.гр.д. № 637/2016г.

 

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: