О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N

гр. Сливен, 01.09.2016 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                      МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                   мл. с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева ч.гр.  д.  N 359 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по подадена от длъжник в изпълнителното производство жлба против извършено от ЧСИ разпределение.

В нея длъжникът заявява, че  разпределението е неправилно и непредявено по надлежен ред. Твърди, че той е бил нередовно призован за предявяване на разпределението, получил е призовка за него на 11.07.16г., три дена след датата на извършването му – 08.07.16г. освен това СИ не е определил надлежно датата за предявяването, това не можело да бъде сторено с призовка, а в протокола за разпределение от 30.06.16г. никъде не била посочена дата за предявяване. Освен това заявява, че разпределението е неясно и неправилно извършено, в протокола липсвала конкретност относно постъпилите суми, как точно са разпределени и как са изчислени. Поради това моли съда да отмени разпределението от 08.07.16г.

В законовия срок взискателите и другият длъжник не са подали писмени становища.

ЧСИ е представил писмено обяснение, в което заявява, че жалбата е недопустима, като просрочена, освен това по същество е неоснователна. Излага подробни съображения във връзка с начина на формиране на сумата за разпределение и изчисляване на сумите, с които се удовлетворяват вземанията на взискателите. Счита, че действията му са изцяло съобразени с изискванията на закона.

След като се запозна с изпълнителното дело, съдът счита, че жалбата е недопустима поради подаването й след изтичане на преклузивния законов срок.

Съгласно разпоредбата на чл. 462 ал. 2 от ГПК срокът, в който може да се атакува извършеното от СИ разпределение, е тридневен и тече от деня на предявяване на разпределението.

В случая това е извършено от ЧСИ на 08.07.2016г., за което е изготвен Протокол за предявяване на разпределение на постъпила парична сума по изп.д. № 2014 837 04 00521 от 08.07.2016г. Тридневният срок, в който е активно правото на жалба, е изтекъл на 11.07.2016г. Настоящата жалба е подадена от единия от длъжниците чрез ЧСИ до СлОС на 14.07.2016г. – тоест след крайния момент, предвиден от нормотвореца.

Доводите, изтъкнати в жалбата са несподелими.

Правната норма на чл. 462 ал. 1 от ГПК урежда реда за предявяване на разпределението, като указва, че  СИ определя ден, в който ще предяви извършеното разпределение и за който призовава длъжника и всички взискатели.

Действията на ЧСИ в случая, стриктно съответстват на законовата разпоредба – протоколът за разпределение на паричната сума от публичната продан е изготвен на 30.06.16г. и копия от него са изпратене на двамата взискатели и на двамата длъжници на същата дата, като в съобщението до всеки от тях е посочен ясно и недвусмислено денят, в който ще бъде предявено разпределението – 08.07.2016г. в 16.00 ч., както и мястото – в канцеларията на ЧСИ, на обозначения адрес. Съобщението до длъжника-жалбоподател е връчено лично на 01.07.2016г. На обявената от ЧСИ дата за предявяване на разпределението не се е явил нито той, нито другият длъжник или някой от взискателите. Така то е извършено в тяхно отсъствие на 08.07.2016г., като СИ е изготвил надлежно протокол за това си действие. Липсва законово изискване определянето на деня за предявяване да бъде извършено с някакъв особен акт, от значение е страните в изпълнителното производство да бъдат своевременно и надлежно призовани за този ден, което в случая е сторено. Липсва и законова пречка разпределението да бъде предявено в тяхно или на техни представители отсъствие, доколкото са били редовно призовани, тъй като задължителното им участие не е санкционирано от правната норма.

Ето защо тридневният преклузивен срок за подаване на жалба е стартиран на 09.07.16г. и с изтичането му на 11.07.16г. длъжникът е загубил правото си да стори това. Подаването й на 14.07.16г. не е годно да учреди производство по проверка на извършеното от ЧСИ разпределение и то се смята за окончателно.

Така, след като жалбата на длъжника е недопустима, тя следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея производство – да се прекрати, също като недопустимо.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 14880 от 14.07.2016г. на В.Г.В. против извършено на 08.07.2016г. от ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС разпределение по изп.д. № 2014 837 04 00521, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 359/2016г. на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му жалбоподателя.

                                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: