ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен 31.08.2016 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

 

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на тридесет и първи август през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА възз.гр. дело № 369 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

По гр.д. № 1746 / 2016 г. по описа на СлРС е било постановено Решение № 523 / 04.07.2016 г. по реда на „Бързото производство". Същото е подлежало на обжалване в двуседмичен срок от датата на обявяването му -04.07.2016 г.и това е било съобщено на страните, както в съдебно заседание , така и в изпратения им препис, който е бил получен на 08.07.2016 г. от адв.Ч. - процесуален представител на жалбподателя Г.. Срокът на обжалване е изтекъл на 18.07.2016 г.

На 21.07.2016 г. в деловодството на PC - Сливен е била входирана въззивна жалба № 13375/21.07.2016 г. против постановения съдебен акт -Решение № 523 / 04.07.2016 г. по гр.д. № 1746 / 2016 г. по описа на PC Сливен. Така депозираната въззивна жалба се явява просрочена, тъй като е подадена след изтичане на законоустановения двуседмичен срок и следва да бъде върната на жалбоподателя като противоречаща на чл.262 ал. 2 т. 1 във вр. с чл. 315 ал. 2 от ГПК .

 

С оглед гореизложеното , съдът


ОПРЕДЕЛИ :


 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по възз. гр. д. 369 / 2016 г. по описа на Сливенския окръжен съд по депозираната въззивна жалба № 13375/21.07.2016г. от адв.Ч. - процесуален представител на Г.Г. против Решение № 523 / 04.07.2016 г. по гр.д. № 1746 / 2016 г. по описа на PC Сливен поради просрочването и връща въззивната жалба като недопустима.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:


 

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВКС.