П Р О Т О К О Л

                            

гр. Сливен, 10.03.2020 г.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на десети март, през две хиляди и двадесета година в състав:

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

    

При участието на секретар Кина Иванова и прокурор …………… сложи за разглеждане гр.д.371 по описа за 2016 год., докладвано от Председателя

 

          На поименното повикване в 14:00 часа, се явиха:

 

          Ищцата, редовно призована, не се явява. Представлява се от адв.А.С., надлежно упълномощена от по-рано.

          Ответникът, редовно призован, не се явява. Представлява се от адв.М., надлежно упълномощена от по-рано.

          Страните: Да се даде ход на делото.

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И   :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.С.: Постигнали сме споразумение с ответната страна да заплатят обезщетение в размер на 11 000 лв.

Адв.М.: Ще  платим  обезщетение на 23 март 2020 г. изцяло по сметка на А.С.М. по посочена сметка. Споразумяхме се със пълномощника на ищцата по делото да заплатим обезщетение за претърпяното телесно увреждане вследствие на извършената операция преди много години, ще заплатим 11 000 лв. със срок 23 март 2020 г. по банков път – Банка ДСК.

Адв.С.: За разликата от 11 000 лв. до 50 000 лв. правим оттегляне на исковата претенция. Никоя от страните няма да дължи разноски на другата страна.

Адв.М.: Съгласни сме с оттеглянето на иска. Няма да дължим разноски на другата страна.

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 232 от ГПК за прекратяване на производството по делото за част от исковата претенция от 11 000 лв. до 50 000 лв., поради направеното оттегляне на иска. Тази част от спорното право не е обхваната от спогодбата между страните и за да не остане производството по делото в тази част висящо, следва да бъде прекратено.

На основание чл.232 от ГПК, съдът

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта, в която е предявен иска за сумата от 11 000 лв. до пълния размер от 50 000 лв., поради оттегляне на исковата претенция  в тази част.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас в едноседмичен срок от днес.

 

Съдът прикани страните към спогодба и същата се постигна при следните условия:

П.К. *** с ЕГН ********** се задължава да заплати на А.С.М. ***,  с ЕГН ********** сумата 11 000 лв. /единадесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди – болки и страдания, в резултат на  перфорация на септума, получена  при оперативна интервенция на 16.09.2011 г., която сума е платима изцяло по банков път по посочената от А.С.М. банкова сметка, ***, в срок до 23 март 2020 г.

Страните заявяват, че са съгласни с така постигнатата спогодба и с нея уреждат окончателно и напълно отношенията си по повод предявения иск, за което се подписват:

 

 

ИЩЕЦ:                                             ОТВЕТНИК:

/пълн. адв.С./                              /пълн. адв.М./

 

                            

Тъй като постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и на основание чл.234 от ГПК, съдът

                                       О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 371/2016 г. по описа на Окръжен съд – Сливен като спогодено.

ОСЪЖДА П.К. *** с ЕГН ********** да заплати по сметка на Сливенски окръжен съд държавна такса в размер на 220.00 лв. и разноски в размер на 351.00 лв.

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в  14:30 часа.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: