О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №

 

гр. Сливен, 31.08.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи август през две хиляди и шестнадесета година в състав:      

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.С. НИНА КОРИТАРОВА        

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова ч гр.д. № 382 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производството е по  реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба  подадена от адв. Н.А. *** в качеството й на процесуален представител на А.В. С., ЕГН: **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** срещу Определение № 1410 от 14.07.2016 г. по гр.д. № 2205/2016 г. по описа на Сливенския районен съд. С обжалваното определение се отхвърля искането на жалбоподателката да бъде освободена от държавна такса в размер на 736,99 лв. по делото като неоснователно и недоказано. Жалбоподателката твърди, че СлРС неправилно бил отказал да я освободи от държавна такса, като се бил мотивирал единствено с обстоятелството, че тя притежавала идеални части от описаните в определението три недвижими имоти, като само по себе си то не обуславяло извода, че разполага с достатъчно средства. Посочва, че не били събрани достатъчни писмени доказателства, от които да бъде установено, че била получавала доходи от наемите на имотите. Освен това предмета на спора по настоящото производство била нейната претенция по чл. 31, ал. 2 ЗС за получаването на обезщетение от ответника за едноличното ползване на тези три съсобствени помежду им имоти до които имоти жалбоподателката нямала достъп. Притежаването на МПС и идеална част от недвижим имот от страна на съпруга й също не било основание да й бъде отказано освобождаване от заплащане на държавна такса. Счита, че нейното имуществено състояние към настоящия момент не позволявало да заплати дължимата държавна такса в размер на 736,99 лв. и били налице предпоставките на чл. 83, ал. 2 ГПК.

Частната жалба, по която е образувано настоящото производство пред СлОС, е подадена в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащо на обжалване определение на районния съд и е процесуално допустима. В нея се излагат оплакване и доводи за неправилност на обжалваното определение. Моли се да бъде отменено обжалваното определение като незаконосъобразно и неправилно.

Разгледана по същество, частната жалба, по която е образувано настоящото производство пред СлОС, е основателна по следните съображения:

Обстоятелствата, които съдът взема предвид при извършването на преценката дали са налице предпоставки за освобождаване на едно лице от задължението за заплащане на държавна такса и разноски в исковото производство са изброени в  чл. 83, ал. 2 ГПК - доходите на лицето и неговото семейство, имущественото състояние, удостоверено с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и други конкретни обстоятелства. По делото се установява, че молителката е на възраст 37 години, омъжена, с едно дете в училищна възраст на 8 години. От приложената декларация за материално състояние по  чл. 83, ал. 2 ГПК е видно, че молителката и нейният съпруг не получават трудови възнаграждения, нямат доходи от наеми и хонорари, нито някакви други доходи. Същата притежава единствено идеални части от недвижимите имоти, предмет на спора по настоящото производство образувано по предявен от нея иск с правно основание чл. 31, ал. 2 ЗС за получаването на обезщетение от ответника за едноличното ползване на тези три съсобствени помежду им имоти, до които имоти жалбоподателката твърди, че няма достъп. Притежаването на МПС и идеална част от недвижим имот от страна на съпруга й също не е основание да й бъде отказано освобождаване от заплащане на държавна такса.  В декларацията, служеща за установяване на имущественото състояние на молителката, съгласно законовата разпоредба, същата не е посочила да реализира доходи във връзка с отдаването под наем на съсобствените й имоти, нито че съпругът й реализира такива от отдаването под наем на неговия съсобствен недвижим имот. Щом законът предвижда в каква форма следва да се удостоверят посочените обстоятелства, излишно е да се изискват допълнителни доказателства, още повече, че за съдържанието на декларираните обстоятелства страната носи наказателна отговорност. Обстоятелствата, че страната е в трудоспособна възраст и в добро здравословно състояние, не могат да гарантират сигурна заетост и получаване на доходи от трудова дейност т. е. не може да се приеме, че молителката е в обективна възможност да реализира доходи, още повече тази възможност да отрича наличие на основание за освобождаване от внасяне на държавни такси и разноски. Следва да се има предвид, че основателността на искането се преценява с оглед наличието на средства на лицето към момента, в който е направено, а не с оглед бъдещи хипотетични доходи.

Като не е взел предвид горното, районният съд е постановил неправилно определение, което налага неговата отмяна и постановяването на ново определение, с което молителката да бъде освободена по чл. 83, ал. 2 ГПК от заплащането на държавна такса и разноски по делото, така както е поискала в исковата си молба.

Мотивиран от горното, въззивният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОТМЕНЯ Определение № 1410  от 14.07.2016 г. по гр.д. № 2205/2016 г. по описа на Сливенския районен съд като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА на основание  чл. 83, ал. 2 ГПК А.В. С., ЕГН: **********, с адрес: *** от внасяне на държавна такса и разноски в производството по гр. д. № 2205/2016 г. по описа на Сливенския районен съд, образувано по предявен от нея иск с правно основание чл. 31, ал. 2 ЗС във вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу С.Т.Т., ЕГН: **********.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                2.