О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 30.09.2016 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

      ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                Мл. с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч. гр. д. N 424  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК

       Образувано е по частна жалба от Н.Р.С., чрез пълномощника адв. А.С., против определение №  1677/30.08.2016 г. по гр.д. № 2610/2016г. на СлРС.

        В жалбата се твърди, че с атакуваното определение съдът е прекратил производството по делото по иска за делба на имот, находящ се в с.К., общ. К... Съдът е приел, че искът за делба следва да бъде предявен съгласно разпоредбата на чл.109 от ГПК по местонахождението на имота. Когато е предявен иск за делба на няколко недвижими имота, които се намират в различни съдебни райони, съгласно чл.116 от ГПК искът се предявява по избор на ищеца в един от тези райони, поради това и след като ищцата е направила избор и е подала исковата молба за делба в съд по местонахождението на единия имот , а именно в района на СлРС, прекратяването на делото по отношение на имота, находящ се в с.К. е неправилно и незаконосъобразно и се иска отмяна на определението.

       С определение № 1677/30.08.29016 г. районният съдия  е прекратил производството по делото по иска  за делба на ПИ находящ се в с.К., ОБЩ.К., като е приел, че  за делбата на този имот компетентният съд е Котелският РС съгласно правилото на чл.109 от ГПК. Приел е, че е недопустимо СлРС да се произнася по делбата на този имот, тъй като не е местно компетентен.

       Определението е неправилно. Съгласно разпоредбата на чл.116 от ГПК иск срещу ответници от различни съдебни райони или за имот, който се намира в различни съдебни райони се предявява по избор на ищеца в съда на един от тези райони. Съдът следва да съобрази че в производството за делба правилата на местната подсъдност се преодоляват с разпоредбата на чл. 116 ГПК която намира приложение не само когато предмет на делбата е имот намиращ се в два съседни съдебни района, но и когато предмет на делбата е повече от един недвижим имот в различни съдебни райони. / Определение № 49 от 6.02.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 612/2011 г., I г. о., ГК/.

   Местната подсъдност по исковете за делба се определя съгласно разпоредбата на чл. 109, ал. 1, предл. 2 ГПК и това е районният съд, в района на който се намира населеното място, където е местонахождението на недвижимия имот, предмет на исковата претенция. При обективно съединени искови претенции, с предмет недвижими имоти, намиращи се в различни съдебни райони, местната подсъдност се определя съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1, предл. 2 ГПК. Ищецът е този, комуто законодателят е предоставил възможност да избере пред кой местно компетентен съд по една от исковите претенции да предяви обективно съединените искови претенции. / Определение № 410 от 20.07.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 369/2012 г., I г. о/.

       В случая предявеният иск е за делба на два имота – единият в гр. Сливен, а другият в с.К.. Безспорно е, че  производството по делба между страните по отношение на имотите трябва да се разгледа в едно производство и в случая ищцата е избрала компетентен съд да бъде СлРС.

        Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ определение № 1677/30.08.2016 Г. по гр. д. № 2610/2016 г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото по иска за делба на ПИ  с идентификатор 36681.53.92 в с.К., ОБЩ.К., с площ 545 кв.м., заедно с построената в него сграда с площ от 88кв.м.

      ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: