О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 

гр.Сливен, дата 06.10.2016г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на шести октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Я.

ЧЛЕНОВЕ: М. Б.

Мл.с.: Н. К.

 

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 425 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 437 вр. чл. 463 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на Д.Х.Б. ЕГН **********  и В.Я.Б. ЕГН **********,***, в качеството им на длъжници против постановление за възлагане на недвижими имоти от 05.07.2016г. по изпълнително дело № 20158370400753 по описа на ЧСИ П.Г.. В жалбата се твърди, че постановлението не е законосъобразно. Жалбоподателите посочват, че не са били надлежно уведомявани за изпълнението, съответно за предприеманите по изп.дело изпълнителни действия. Считат че ако са били законосъобразно уведомени са щели да предприемат действия по намиране на купувач за имота или запазване на собствеността му. Жалбоподателите твърдят, че поради липсата на надлежно уведомяване за всички извършени действия по изпълнението са опорочени  в цялост и извършените действия, включително насрочването и провеждането на публична продан. Считат че цената на която е възложен имота е ниска и по този начин са нарушени правата им на длъжници. Моли се обжалваното постановление да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно.

В законния срок е депозирано възражение от взискателя по изпълнителното дело „Токуда банк“ АД гр.С., ул.Г. В. № *. С него жалбата е оспорена като недопустима, а по същество и неоснователна. Страната счита, че наведените в жалбата пороци, касаещи ненадлежно уведомяване за изпълнението, съответно за предприемане по изпълнителното дело изпълнителни действия, както и за опорочаване на всички извършени действия по изпълнението, включително насрочване провеждане публичната продан, са извън предмета на разглеждане на настоящото производство, тъй като същите касаят не действия по наддаването, а са такива по неговата подготовка. Посочено е, че описът и оценката на имота са извършени с помощта на вещо лице и на основание неговото експертно заключение ЧСИ е  определил пазарна стойност на недвижимия имот в размер на 108 420.00 лева и първоначална цена в размер на 81 315.00 лева. Поради това че проданта не била осъществена първия път ЧСИ правилно е определил за втората публична продан цена на имота в размер на 65 052.00 лева. Моли се да не се уважава жалбата.

В обясненията дадени по реда на чл.436, ал. 3 от ГПК ЧСИ Георгиев е изложил мотиви, в които е посочил, че жалбата е недопустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 20158370400753 на ЧСИ  П.Г.  е било образувано  на 28.10.2015 г. във връзка с искане от  „Токуда банк“ АД. Към искането за образуване на изпълнително дело бил приложен изпълнителен лист от 15.10.2015 г. , от който е видно, че „Вангард“ ООД е бил осъден да заплати на взискателя 50 000 евро главница, както и лихви и държавни такси. От представен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 188/21.06.2011г. е видно, че за кредита, получен от „Вангард“ ООД от „Токуда банк“ АД е била учредена договорна ипотека върху имот собственост на двамата жалбоподатели Д. и В. Балездрови. По делото са били изпратени покани за доброволно изпълнение на ипотекарните длъжници, като В.Б. е получила лично поканата на 24.11.2015г., а Д.Б. е получил лично ПДИ на 30.11.2015г. Заедно с поканите за доброволно изпълнение същите са получили и уведомления за наложена възбрана върху процесния имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.551.7.1.8. На жалбоподателите били изпратени призовки за принудително изпълнение, получени на 30.11.2015г. от Д.Б., лично и в качеството на съпруг на В.Б.. На 14.12.2015г. е бил извършен опис на процесния недвижим имот, като в протокола е отразено, че това е станало в присъствие на управителя на „Вангард“ ООД Д.Б.. Опитът е бил извършен и в присъствието на вещото лице  Иван Банев, като същият е дал оценка на имота в размер на 108 420.00 лева. Въз основа на това ЧСИ е определил цена от която да започне наддаването в размер на 75% , а именно 81 315.00 лева. На 29.01.2016г. е бил съставен констативен протокол от ЧСИ, съгласно който изготвените обявления на основание чл.487 ал.1 от ГПК са били поставени на определените за целта места, а именно кантората на ЧСИ, сградата на Община Сливен, сградата на РС – Сливен и по местонахождение на имота. Двамата жалбоподатели са били уведомени за насрочената публична продан от 01.02.2016г. до 17:00 часа на 01.03.2016г. Те са били уведомени за оценката на имота, данъчната му оценка и началната продажна цена в размер на 81 315.00 лева. Уведомленията до двамата ипотекарни длъжници са били получени от Д.Б. на 03.02.2016г. На 02.03.2016г. бил съставен протокол с който публичната продажба била обуване за нестанала, тъй като не са били регистрирани наддвателни предложения. На 15.03.2016г. е постъпила молба от взискателя, с която е било поискано да се извърши повторна продан на имота. Във връзка с това ЧСИ съставил обявления за публична продажба на недвижими имот за периода от 25.04.2016г. до 25.05.2016г. Била определена начална продажна цена на основание чл.494 ал.2 от ГПК в размер на 65 052.00 лева. Отново проданта била обявена на необходимите места. Жалбоподателите били уведомени на 27.04.2016г. като уведомленията били получени от Д.Б.. По изпълнителното дело било депозирано наддавателно предложение от взискателя „Токуда банк“ АД в размер на 65 052.00 лева. В съставения протокол от 26.05.2016г. на ЧСИ е отразено, че е постъпило едно единствено наддавателно предложение и то е било на взискателя „Токуда банк“ АД в размер на 65 052.00 лева. С оглед на това ЧСИ обявил за купувач на недвижимия имот „Токуда банк“ АД. На 05.07.2016г. ЧСИ съставил обжалваното постановление за възлагане на недвижимия имот като възложил процесния имот на взискателя „Токуда банк“ АД. Жалбоподателите били уведомени за извършеното възлагане на 10.08.2016г., като уведомленията били получени от Д.Х.Б. лично и в качеството на съпруг. На 18.08.2016г. била депозирана процесната жалба.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

         Частната жалба е процесуално недопустима . Със същата са обжалвани действия от длъжниците, които не подлежат на обжалване .

         Действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното производство са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК. Това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Длъжникът  може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена –чл.435 ал.3 от ГПК.

В настоящия случай действията , които се обжалват – ненадлежно уведомяване за изпълнението и за предприетите изпълнителни действия не  са действия, които подлежат на обжалване пред съда, поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо. В този смисъл е и задължителната съдебна практика, дадена в т.8 от Тълкувателно решение № 2/26.06.2015г. на ВКС по т.д. № 2/2013г. на ОСГТК, където е посочено, че връчването на покана за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на закупуване, както и действията на съдебния изпълнител и на наддавачите при провеждане на наддаването с явно наддавателно предложение с фиксирана стъпка. Жалбоподателите в случая не са направили оплаквания, които да касаят нередовност на тайните наддавателни предложения или процедурата при явни наддавателни предложения.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Х.Б. ЕГН **********  и В.Я.Б. ЕГН **********,*** против постановление за възлагане на недвижими имоти от 05.07.2016г. по изпълнително дело № 20158370400753 по описа на ЧСИ П.Г..

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: