О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Гр. Сливен, 23.11.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 431 по описа на СлОС за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявена е искова молба от „Прима“ ЕООД – Сливен против Община Сливен с искане да бъде признато за установено, че е нищожно извършеното от СлВп – Сливен вписване/отбелязване, обективирано като „отбелязано едностранно писмено предупреждение по чл.87 от ЗЗД по Договор за аренда от 02.06.2003г.“

Исковата молба е връчена редовно на ответната страна, която в законоустановения срок е депозирала писмен отговор. В същия са наведени възражения за родова подсъдност на спора.

Приключила е размяната на книжа между страните.

Съгласно съдебната практика разпоредбата на чл.104 т.5 от ГПК относно родовата подсъдност на спора пред Окръжен съд като първа инстанция, касае споровете във връзка с вписване на обстоятелства в регистрите за юридически лица, които се водят от окръжните съдилища, съответно в търговския регистър, а не тези, подлежащи на вписване в имотните регистри по Закона за кадастъра и имотния регистър и Правилника за вписванията, които се извършват от съдията по вписванията/ в този смисъл и определение № 282/29.04.2011г. на ВКС по т.д.№ 29/2011г., Второ т.о., ТК/.

Предвид горното, родово и местно компетентен се явява районен съд – Сливен, на който делото следва да бъде изпратено за разглеждане.

Водим от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 431/2016г. по описа на СлОС.

ИЗПРАЩА делото за произнасяне по компетентност на Сливенски Районен съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :