ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр. Сливен, 23.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА Сливенски окръжен съд, гр.отд. в закрито заседание на двадесет и трети  ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

Като се запозна с докладваното гр.д. № 452 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на СНЦ „ВОЙНИШКО КЛАДЕНЧЕ" -Сливен, с която предявява против ЕВН България „Електроснабдяване - Пловдив" АД отрицателен установителен иск с посочена цена 31 494.49лв. лв.

Извършвайки проверка за редовност на исковата молба на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ГПК съдът е констатирал нередовности по смисъла на чл. 128, т. 2 от ГПК и са дадени указания за отстраняване на нередовността, изразяваща се в непредставянето на документ за държавна такса каквато се дължи съгласно чл. 84, т. 1 ГПК относно частни държавни вземания.

Съобщението за заплащане на дължимата д.т. по исковете от общо 1 259.78 лв. е връчено на 01.11.2016г. и до момента не е представен документ за заплащането й. Поради това и на основание чл. 123, ал. 4 и ал. 3 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 452/2016г. по описа на ОС - Сливен поради неотстранена в указания срок на нередовност на исковата молба - не е представен документ за заплатена държавна такса от общо 1 259.78 лв.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд - Бургас.

 

Окръжен съдия: