О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 21.10.2016 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Я.

      ЧЛЕНОВЕ: М.С.

                Мл. с. Н.К.

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч. гр. д. N 454  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК

       Образувано е по частна жалба на Община Сливен чрез процесуалния представител адв. М.С. против разпореждане № 13256/29.07.2016г. по гр. д. № 2889/16 на СлРС, с което е върната исковата молба поради не отстраняване в срок на нередовностите.

       В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно. Сочи се, че страната в срок е отстранила нередовностите, представила е допълнителна искова молба, с която е уточнила както претенцията си така и правния си интерес и е внесла дължимата държавно такса.

       Настоящият състав намира жалбата за основателна.

       С разпореждане от 13.07.2016г. съдът е оставил без движение подадената искова молба, като е дал указания в едноседмичен срок от връчване на разпореждането да бъдат отстранени констатираните недостатъци, а именно правния интерес от предявения установителен иск, предвид липсата на доказателства за развило се преди това заповедно производство, не са посочени членовете на гражданското дружество и не е представена квитанция за внесена държавна такса.

       С допълнителна искова молба от 26.07.2016г. страната е уточнила претенциите си, като е посочила и правния си интерес, свързан с твърденията, че не дължи плащане по уговорения с договора аванс. Представила е платежно нареждане за внесената държавна такса и е уточнила търговските дружества, които са включени в консорциума.

       Съдът обаче е приел, че нередовностите не са били отстранени, поради което с атакуваното разпореждане е върнал исковата молба.

       Това разпореждане обаче е неправилно. С допълнителната искова молба страната е посочила правния си интерес, а именно, че не дължи плащане за претендираните суми и е внесла дължимата държавна такса като е представила документ за това, който обаче не е приложен по делото, а в приложенията – преписите за ответните страни. Поради нова разпореждането следва да бъде отменено, а делото да се върне на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

        Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ разпореждане № 13256/29.07.2016г. по гр. д. № 2889/16 на СлРС, с което е върната исковата молба поради не отстраняване в срок на нередовностите.

     

      ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: