О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 27.10.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Я.

                                                              ЧЛЕНОВЕ: С. М.

мл.с. Н.К.

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №459 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника Т.Х.Щ. срещу разпореждане от 16.09.2016г. на ДСИ при СлРС по изп. дело №96/2014г. по описа на СИС при СлРС за връщане на жалба вх.№СД 03-03-6453/25 от 18.08.2016г.

В жалбата си жалбоподателят чрез пълномощника си адв.Д. твърди, че обжалваното разпореждане за връщане на подадената от него жалба е неправилно и незаконосъобразно. Посочва, че с въпросната жалба е атакувал пред СлОС постановление за налагане на глоба и съобщение за дължими такси по делото в размер на 356лв. След получаване на разпореждането на ДСИ с дадени указания за отстраняване на нередовности, е изпълнил указанията за внасяне на съответната държавна такса и с допълнителна молба е изложил съображения защо счита, че жалбата му следва да се разгледа от СлОС, а не от СлРС. ДСИ не е коментирал изложените в уточняваща молба съображения. Жалбоподателят счита, че постановеното разпореждане е неправилно, тъй като от една страна счита, че жалбата му следва да се разгледа от СлОС по изложените в молбата от 25.08.2016г. съображения, а от друга страна ДСИ е следвало да му даде ясни указания какво действие следва да предприеме, за да отстрани нередовностите. Освен това посочва, че ДСИ не се е произнесъл по направеното искане за удължаване на срока за отстраняване на нередовности след конкретизирането им. С оглед изложеното, жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното разпореждане за връщане на жалба вх.№СД 03-03-6453/25 от 18.08.2016г. по изп.д.№96/2014г. по описа на СИС при СлРС, като неправилно и незаконосъобразно.

В законоустановения срок не е подадено становище по частната жалба от другата страна в изпълнителното производство – взискателя Община Сливен.        Съдебният изпълнител е депозирал формални писмени обяснения, в които посочва, че жалбата е неоснователна. Посочва, че жалбоподателят не е отстранил указаните от него нередовности в жалбата се от 18.08.2016г., а именно: обжалване на наложената глоба пред СлОС, вместо пред СлРС, а второто действие – определяне на размера на дължимата от длъжника държавна такса – пред СлОС. Тъй като длъжникът не отстранил нередовностите в срок, посочва, че е постановил обжалваното разпореждане за връщане на жалбата.

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №96/2014г. на ДСИ при СлРС, съдът констатира следното:

Производството по изпълнително дело №96/2014г. по описа на СИС при СлРС е образувано по молба на Община Сливен против Т.Х.Щ. за събиране на суми по АУЗ №РА000826/01.06.2012г. за сумата от 966,71лв. главница и 729,41лв. лихва до 19.02.2014г.

Длъжникът Щ. не е намерен на посочения в молбата за образуване на изп. дело адрес, като ДСИ е изискал справки за адресна регистрация от Община Сливен. ПДИ и книжата по делото са връчвани на този адрес /идентичен с посочения при образуването на делото/ по реда на чл.47 от ГПК чрез залепване на уведомление. Няма данни по делото да е назначен особен представител на длъжника по реда на чл.47, ал.6 от ГПК.

С постановление от 16.10.2014г. ДСИ е наложил глоба в размер на 1200лв. на длъжника Щ. на основание чл.93, ал.1, вр. с чл.91, ал.2 от ГПК. Постановлението е връчено отново по реда на чл.47 от ГПК – чрез залепване на уведомление.

На 06.01.2016г. по делото е постъпила молба от Община Сливен, с която ДСИ е уведомен, че на 04.01.2016г. задължението към нея по АУЗ от 01.06.2012г. е било заплатено и моли изпълнителното дело да бъде прекратено, поради извършеното плащане.

С разпореждане от 07.01.2016г. ДСИ е определил дължимата от длъжника държавна такса по изпълнителното дело в размер на 356,77лв. Съобщението отново е връчено чрез залепване на уведомление.

На 18.08.2016г. по изпълнителното дело е депозирана жалба вх.№СД 03-03-6453/25 от длъжника Т.Щ. чрез пълномощник адв.Д. с адресат СлОС против постановление от 16.10.2014г. по изп.д.№56/2014г. на ДСИ за налагане на глоба и против съобщение за дължими такси по делото в размер на 356лв. Към жалбата е приложена вносна бележка за платена д.т. в размер на 25лв. по сметка на СлОС.

            С разпореждане от 19.08.2016г. ДСИ е оставил без движение постъпилата жалба с указания за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок, съобразно мотивите на разпореждането. В мотивите на същото са посочени следните нередовности: 1. Постановлението за налагане на глоба се обжалва пред СлРС, а не пред СлОС; 2. За определяне на размер на дължимата от длъжника Т.Х.Щ. държавна такса по изпълнителното дело, считано от длъжника за действие, подлежащо на обжалване, е следвало същия да подаде жалба чрез ДСИ до СлОС; 3. За жалба пред СлРС против постановлението за налагане на глоба, длъжника следва да внесе по сметка на СлРС д.т. 15лв. и да приложи към жалбата платежен документ.

С молба от 25.08.2016г. адв.Д., в качеството си на пълномощник на длъжника Щ. е подала молба, с която подробно мотивира своите съображения относно кой е компетентния да разгледа обездвижената жалба съд и посочва, че ако СлОС счете, че той не е компетентен по отношение на постановлението за наложената глоба, следва той да изпрати делото на СлРС. Поради това, въпреки становището си относно компетентността на СлОС, представя квитанция и за платена по сметка на СлРС държавна такса. В молбата е направено и искане в случай, че ДСИ счете, че не е изпълнила дадените указания в цялост, да й бъде предоставен нов срок за отстраняване на точно посочени от съдебния изпълнител нередовности. Към молбата е приложена вносна бележка за платена държавна такса по сметка на СлРС в размер на 15лв.

С писмо от 02.09.2016г., връчено на адв.Д. на 07.09.2016г., ДСИ уведомява последната, че с молбата си от 25.08.2016г. е изпълнила само т.3 от разпореждането от 19.08.2016г., като определя още един път 7-дневен срок за отстраняване на посочените в разпореждането от 19.08.2016г. нередовности.

С молба от 15.09.2016г. адв. Д.  посочва, че в молбата си от 25.08.2016г. е изложила съображения защо счита, че депозираната жалба следва да се изпрати до СлОС и да бъде разгледана от него, които поддържа. Посочва, че разпореждането на ДСИ не съдържа ясни и конкретни указания за нередовности в жалбата, които да изправи. Прави искане ДСИ да прецени аргументите й и да й даде конкретни указания, които да изпълни, като удължи срока, респ. определи нов такъв.

С обжалваното разпореждане от 16.09.2016г. ДСИ е преценил, че дадените указания с разпореждане от 19.08.2016г. не са изпълнени и е върнал жалба вх.№СД 03-03-6453/25 от 18.08.2016г., ведно с приложенията на длъжника Щ. чрез адв.Д..

Разпореждането е връчено на длъжника на 19.09.2016г. чрез адв.Д..

Частната жалба против него е подадена по пощата с пощенско клеймо от 25.09.2016г.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжника Т.Х.Щ. чрез адв. Д. частна жалба против разпореждане от 16.09.2016г. по изп.д.№56/2014г. по описа на СИС при СлРС за връщане на жалба вх.№СД 03-03-6453/25 от 18.08.2016г. е допустима, като подадена в срок от субект имащ правен интерес от обжалването и насочена срещу подлежащ на обжалване с частна жалба акт.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

Предмет на настоящото производство е разпореждане на съдебния изпълнител за връщане на подадена чрез него до СлОС жалба, поради неизпълнение на указани от ДСИ нередовности в жалбата.

Запознавайки се с жалба вх.№СД 03-03-6453/25 от 18.08.2016г., подадена от длъжника Т.Х.Щ., дадените от ДСИ указания с разпореждане от 19.08.2016г. и последващата уточняваща молба от адв.Д., пълномощник на длъжника от 25.08.2016г., както и молбата й от 15.09.2016г., настоящия въззивен състав намира, че са отстранени от страна на длъжника нередовностите в жалбата му вх.№СД 03-03-6453/25 от 18.08.2016г. Към жалбата е била приложена квитанция за платена д.т. по сметка на СлОС, а с молбата от 25.08.2016г. е представена и квитанция за платена д.т. и по сметка на СлРС.

                По отношение на посочения от длъжника в молбата /нейн адресат/ компетентен съд, следва да се отбележи, че това е въпрос относно подсъдността /родовата подсъдност/ на повдигнатия спор и съда, до който е подадена жалбата е компетентен и длъжен да се произнесе по него. При това произнасяне и преценка дали спора му е подсъден, съда не е обвързан с посоченото от жалбоподателя, развил своите съображения в случая по този въпрос, както в жалбата си от 18.08.2016г., така и в молба си от 25.08.2016г. Съдът ще извърши проверка на подсъдността по чл.118 от ГПК и ако прецени, че делото не му е подсъдно, той следва да го изпрати на надлежния съд /чл.118, ал.2 от ГПК/. Поради това, посочения от жалбоподателя в жалбата компетентен съд и впоследствие изложените съображения в тази насока са ирелевантни при преценката по чл.118 от ГПК и не съставляват нередовност на жалбата, в смисъла, който е вложил ДСИ. Несъобразяването с изискванията на ДСИ и с неговата преценка кой е компетентния съд от жалбоподателя, не води до нередовност на жалбата и не следва същата да се връща на това основание. Както бе посочено по-горе, сезирания съд сам ще направи проверката по чл.118 от ГПК, като евентуално приложи разпоредбата на чл.118, ал.2 от ГПК.

            С оглед изложеното, разпореждането на ДСИ за връщане на подадената чрез него до СлОС жалба вх.№СД 03-03-6453/25 от 18.08.2016г., поради несъобразяване с вижданията на ДСИ по въпроса за подсъдността от страна на длъжника и съответно необособяването на жалбата в две отделни жалби против всяко едно отделно действие пред съответния компетентен съд – СлРС и СлОС, каквато е била всъщност целта на оставянето на жалбата без движение, се явява незаконосъобразно и следва да се отмени.

Освен това следва да се отбележи,  че с молба от 15.09.2016г. адв.Д. е поискала ясни указания от съдебния изпълнител и респ. продължаване на срока за изпълнението им, по което искане няма произнасяне от ДСИ. Както съдът посочи, независимо от преценката на съда по чл.118 от ГПК, с оглед направените от длъжника възражения за неясни указания, съдебния изпълнител е следвало да му даде конкретни такива /в изтълкувания от съда по-горе смисъл/, каквото съдебният изпълнител не е направил.

По изложените съображения, съдът ще отмени обжалваното разпореждане и ще върне делото на ДСИ за по-нататъшно администриране на жалбата. 

            Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Разпореждане от 16.09.2016г. на ДСИ при СлРС по изп. дело №96/2014г. по описа на СИС при СлРС за връщане на жалба вх.№СД 03-03-6453/25 от 18.08.2016г., подадена от длъжника Т.Х.Щ. чрез адв.Д., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на ДСИ при СлРС за администриране на жалбата.

 

 

 

            Определението е окончателно.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.