О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 07.11.2016г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на седми ноември през двехиляди и шестнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              Н.Я.

ЧЛЕНОВЕ:                                                          М.С.                                                                                                                                            

                                                              мл.с. Н.К.

 при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ……………, като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 466  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба против разпореждане за издаване на изпълнителен листи се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК вр. чл. 407 от ГПК.

Тримата частни жалбоподатели твърдят, че неправилно е издаден срещу тях изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила съдебно решение № 417/10.06.11г. по гр.д. № 118/09г. на СлРС, тъй като с решението се уважава претенцията на съделителите Е.А. и И.А. за направени подобрения в общ размер 8 198 лв., която всеки от жалбоподателите следвало да зъплъти съобразно правата си в съсобствеността и това било отразено с нарочни диспозитиви в решението, но в издадения изпълнителен лист е вписано задължение общо за тримата да заплатят сумата 8 198 лв.и отделно за всеки един от тях задължение, съответстващо на квотата му от собствеността. Жалбоподателите считат, че е очевидна фактическата и правна грешка, която се съдържа в разпореждането за издаване на изпълнителния лист, поради което иска въззивния съд да отмени разпореждането и обезсили изпълнителния лист в частта, отнасяща се до първия диспозитив, с който се осъждат тримата да заплатят сумата 8 198 лв. на Е.А. и И.А... пертендират разноските по настоящото дело.

В срок е постъпил писмен отговор от двамата ответници по частната жалба, с който я оспорват като недопустима, евентуално – неоснователна. Развиват съображения относно това, че актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение право, а правният спор е решен със сила на персъдено нещо и съдебното удостоверяване на вземането следва да бъде зачетено, включително в изпълнителното производство. Твърдят, че формалната воля на съда не може да бъде заменяна в настоящото призводство, поради което молят молбата за частично обезсилване на изпълнителния лист да бъде отхвърлена като неоснователна.

Настоящият състав, след като се запозна с частната жалба, отговора към нея и с гр.д. № 1118/2009 г. по описа на Районен съд – Сливен намира жалбата за допустима, но неоснователна.

С решение № 417/10.06.2011г. по гр.д. № 1118/09г. на  СлРС, съдът, уважавайки претенцията по сметките по чл. 346 от ГПК на съделителите Е.А. и И.А., е осъдил Щ.И.Т., А.Л.Т. и И.Л.Т. да заплатят на Е.А. и И.А. сумата 8 198 лв., представляваща общата стойност на извършените от последните двама подобрения в съсобствен имот, съобразно правата си в съсобствеността, ведно със законовата лихва от 25.03.2009г., осъдил е Щ.И.Т. да заплати на Е.А. и И.А. сумата 445, 44 лв., представляваща стойността на направените подобрения, съобразно квотата на собственост – 2/36 ид.ч., осъдил е А.Л.Т. и И.Л.Т. да заплатят на Е.А. и И.А. по 227, 72 лв., представляващи стойността на направените подобрения, съобразно квотите им на собственост – по 1/36 ид.ч.

Това решение е влязло в сила.

С писмена молба от 08.06.16г. Е. и И. А. са поискали от СлРС издаване на изпълнителен лист по чл. 404 от ГПк въз основа на влезлия в сила съдебен акт относно присъдените подобрения.

С разпореждане от 15.06.2016г., на основание чл. 404 т. 1 от ГПК, СлРС е издал изпълнителен лист от същата дата на двамата молители, в който са възпроизведени осъдителните диспозитиви на съдебното решение.

След връчване на поканата за доброволно изпълнение от ДСИ, осъществено чрез залепяне на уведомление на 07.07.16г., е подадена настоящата частна жалба чрез СлРС на 12.07.2016г.

Влязлото в сила съдебно решение, каквото недискутируемо е решение № 417/10.06.2011г. по гр.д. № 1118/09г. на  СлРС, представлява годно изпълнително основание, удостоверяващо изпълняемото право така, както то е закрепено в диспозитива му. Веднъж влязло в сила, то не може да бъде произволно изменяно, допълвано или тълкувано от друг, съдебен или несъдебен орган, освен чрез някой от предвидените изрично извънредни способи. Независимо дали то обективира вярно фактическо или правно положение или не, постановеното във влязлото в сила съдебно решение се ползва с непреодолимата сила на пресъдено нещо и съответно – осъдителните му части подлежат на принудително изпълнение. Така проверката на предпоставките по чл. 404 т. 1 от ГПК за уважаване на молбата за издаване на изпълнителен титул обхваща единствено установяване наличието на влязло в сила осъдително решение на съд – тъй като това изпълнително основание par excellence e редовно от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение право, а правната норма дефинитивно го включва сред подлежащите на принудително изпълнение изпълнителни основания. Като е констатирал тези обстоятелства, СлРС е разпоредил издаването на изпълнителния лист и в неговата компетентност не се включва нито тълкуване волята на съда, нито пререшаване на спорни въпроси, нито възможност за суверенна преценка кой от осъдителните диспозитиви да материализира в изпълнителния титул и кой не. Осъдителното решение, влязло в сила, подлежи на принудително изпълнение такова, каквото е.

Щом страната счита, че в самия акт е допусната фактическа грешка, той разполага със специален процесуален инструментариум да приведе правното положение с действителното фактическо такова – по реда на чл. 247 от ГПК, в противен случай с поведението си тя демонстрира приемане на положението във вида му, в който е скрепено във влезлия в сила съдебен акт и ще търпи последиците от това. В настоящото производство е недопустимо да се имплементират познавателни и правораздавателни действия по поправка на очевидна фактическа грешка в стабилно съдебно решение.

Така, без да е постигната по надлежен ред валидна промяна в афишираната чрез диспзитива воля на съда, няма основание да се обезсилва частично или изцяло изпълнителния лист, и към момента разпореждането за издаването му е изцяло правилно и законосъобразно, поради което частната жалба е неоснователна и не следва да се уважава. На частните жалбоподатели разноски не се дължат.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от Щ.И.Т., А.Л.Т. и И.Л.Т. против разпореждане от 15.06.2016г. на СлРС по гр.д. № 1118/09г. на СлРС за издаване на изпълнителен лист, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: