О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 07.11.2016 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              Н.Я.

ЧЛЕНОВЕ:                                                          М.С.                                                                                                                                           

                                                                       мл.с. Н.К.

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 468 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е прекратено производството по образувано граждански дело поради липса на местна подсъдност и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят обжалва определението, като заявява, че то е незаконосъобразно и неправилно. Развива съображения относно приложимостта на разпоредбата на чл. 113 от ГПК в релацията й с нормата на пар. 1  т. 1 от ПЗР на КЗ/отм./ и заявява, че тя имат предимство пред нормата, регламентираща общата подсъдност. Позовава се на съдебна практика. Моли въззивния съд да отмени обжалваното определение и постанови продължаване на производството.

В законовия срок  насрещната страна не е подала писмен отговор.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

Частният жалбоподател е предявил искове против „Групама Животозастраховане“ ЕАД, гр. София в качеството си на трето ползващо се лице по договор за застраховка „живот“, свързана с банков кредит, пред районен съд – Нова Загора. Съдът, по направено от ответника възражение за местна неподсъдност, е прекратил с атакуваното определение от 29.08.2016г. пред себе си образуваното производство и е изпратил делото за разглеждане от СРС, като е счел, че приложимо е правилото на чл. 105 от ГПК, предвиждащо предявяване на иска по седалището и адреса на управление на дейността на ответния търговец.

Настоящият въззивен състав счита, че в случая ищцата разполага с правото на изборна подсъдност, осигурено й от разпоредбата на чл. 113 от ГПК, касаеща искове, предявени от потребител и изборът й следва да бъде зачетен. Съгласно  пар.1, т. 1 от ПЗР на КЗ /отм./, „потребител на застрахователни услуги“ е застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическото или юридическото лице, което проявява интерес да се ползва от услугите, предоставяни от застраховател или от застрахователен посредник във връзка с предмета му на дейност. Това безусловно придава на ищцата качество „потребител“ и по смисъла на специфичната норма на чл. 113 от ГПК. При това положение за нея е витална възможността да предяви иска си пред функционално компетентния съд по своя настоящ или постоянен адрес, изключвайки общото правило отпращащо към съда по седалището или постоянния адрес на ответника. Уредената в разпоредбата на чл. 113 от ГПК изборна подсъдност е приложима в случаите, когато ищецът търси защита на правата си в качеството на „потребител“ въз основа на специален закон, какъвто е настоящия случай. В тази връзка може само да се отбележи, че определението за „потребител“, заложено в пар.13, т.1 от ДР на ЗЗП, е дадено по смисъла и целите на този закон – ЗЗП. Различните други специални закони дават друго, свое определение на това понятие, с оглед спецификата на уредените с тях отношения, както е в случая със КЗ, приложим към настоящия спор и не е налице конфронтация между двете норми.

С оглед изложеното, въззивният съд намира, че местно компетентният съд, който следва да разгледа делото, е Новозагорският районен съд, в чийто район се намира постоянният адрес на ищцата, възползвала се от предвидената в чл.113 от ГПК привилегия.

Тъй като правните изводи на двете инстанции се разминават, частната жалба се явява основателна и следва да бъде уважена. Атакуваното определение следва да бъде отменено и делото следва да се върне за разглеждане на НзРС.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ определение №  293 от 29.08.2016г. по гр.д. № 483/16. на НзРС, с което е прекратено производството по делото, поради местна неподсъдност на спора, а делото е изпратено за разглеждане на местно компетентния съд – РС софия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА гр.д. № 483/16г. на СлРС на РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       

 

         ЧЛЕНОВЕ: