О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N 522

 

гр. Сливен, 08.11.0.2016 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Я.

      ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                    Мл. с. Н.К.

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч. гр. д. N 471  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е по реда на чл.413 ал.2 от ГПК.

       Производството е по частна жалба срещу разпореждане № 18098/20.10.2016 г. по  ч.гр.д. № 4186/2016 г. на СлРС. С атакуваното разпореждане СлРС  е отхвърлил заявлението на жалбоподателката за издаване на  заповед за изпълнение и изпълнителен лист на основание на чл. 417 от ГПК.  В жалбата се твърди, че разпореждането е необосновано и неправилно.  Към заявлението е представен нотариално заверен договор за наем в оригинал, на който се базира искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и от който договор е видно, че уговореният наем е в размер на 150.00 лв.  Посочено е, че длъжникът изпада в забава за всяка една вноска с начална дата 12.10.2015 г. до 12.10.2016 г., която е датата на подаване на заявлението. Поради това се иска да бъде отменено разпореждането на районния съд.

       Съдът намира жалбата за основателна. За да отхвърли заявлението, съдът е приел, че изложението на обстоятелствата е бланкетно и не му ставало ясно как са формирани сумите, за които се иска издаването на заповедта.  Освен това са претендирани и вземания и лихви, които не са установени с представения договор.  Тъй като в случая е неприложима процедурата по чл.129 ал. 2 от ГПК то заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист следвало да се отхвърли като неоснователно. Тези изводи на съда са неправилни. Към заявлението е приложен договор за наем от 01.10.2015 г. между страните, която е с нотариална заверка на подписите. В самия договор за наем е посочена наемната цена, начинът и сроковете за заплащането им. Така в заявлението безспорно е посочено, че се претендира главница в размер на 1800 лв., която е формирана като неплатен наем за 12 месеца, считано от 12.10.2015 г. до 12.10.2016 г. и са претендирани лихвите за всеки един от тези месеци. Поради това, след като е налице договор с нотариална заверка на подписите, в който договор се съдържа задължение за заплащане на парични суми, то районният съд е бил длъжен да  издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, какъвто е смисълът на заповедното производство.

 

        Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ разпореждане № 18098/20.10.2016 г. по ч.гр.д. №4186/2016 г. на Районен съд – С..

 

ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен да издаде заповед за изпълнение по подаденото заявление вх.№ 17975/13.10.2016г. на Районен съд - Сливен.

 

Определението е окончателно

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: