ОПРЕДЕЛЕНИЕ№

Гр. Сливен, 10.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  десети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 478 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искане от ЧСИ М.М., с рег. № 768 на КМЧСИ и район на действие – Окръжен съд Сливен, за назначаване на особен представител на основание на длъжниците в и.д. № 201176880400197 – Х.Д.В. и И.Й.Д., поради невъзможност да бъдат открити на регистрираните адреси.

В т. 4 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Б.Б. се приема, че …“В изпълнителното производство, съгласно чл. 430 ГПК районният съд по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника по искане на взискателя, ако при пристъпването към изпълнение длъжникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес. В тази хипотеза съдебният изпълнител по искане на взискателя следва да отправи искането на взискателя към районния съд, като представи надлежно удостоверение от органа по гражданска регистрация. Няма основание в хипотезата на чл. 47, ал. 6 ГПК чрез тълкуване да се определя друга компетентност. Производството по назначаване на особен представител е охранително. Съгласно чл. 531, ал. 2 ГПК, охранителните производства се развиват пред съд. Само в изрично предвидените случаи, като например нотариалните удостоверявания, охранителното производство се развива пред друг орган, различен от съда. В ГПК не е предвидена законова делегация на съдебния изпълнител да назначава особен представител. Напротив, в хипотезата на чл. 430 ГПК компетентността за това е на съда. При наличие на предпоставките на чл. 47, ал. 6 ГПК, нормата също определя компетентност за назначаване на особен представител на съда. Тъй като възможностите за обжалване действията на съдебния изпълнител са ограничени, констатацията му за наличието на предпоставките по чл. 47, ал. 6 ГПК следва да бъде проверена от районния съдия в охранително производство, за да назначи особен представител на длъжника“

Предвид гореизложеното образуваното пред Окръжен съд – гр. Сливен производство по посочената искова молба следва да се прекрати и да се изпрати за разглеждане от родовокомпетентния съд по седалището на ищеца, а именно РС – гр. Сливен!

Водим от гореизложеното и на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 478 по описа за 2016г. на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане ПО ПОДСЪДНОСТ на компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване от молителя с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: