О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 

гр.Сливен, дата 07.12.2016г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на седми декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Б.

ЧЛЕНОВЕ: М. Б.

Мл.с.: Н. К.

 

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 502 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 252 от ГПК.

 

Делото е образувано във връзка с изпратено писмо на ЧСИ П. Г. във връзка с осъществена администрация на частна жалба депозирана пред ОС – Сливен, по която е било образувано ч.гр.д. 337/2016г. на СлОС.

Съдът установи следното от фактическа страна:

Пред СлОС е била депозирана жалба от адв. М. в качеството и на пълномощник на длъжниците по изп.д. 173/2016 г. по описа на ЧСИ П. Г. – Б.. По нея е било образувано ч.гр.д. № 337:2016г. по описа на СлОС, по което било постановено определение № 378/29.07.2016 г., с което производството по делото било прекратено и жалбата била изпратена на ЧСИ за извършване на действията по чл. 436 и сл. от ГПК.

След получаване на жалбата от ОС – Сливен , ЧСИ предприел действия по администрирането и . На процесуалния представител на жалбоподателите – адв. М. било изпратено съобщение, с което същата била задължена в едноседмичен срок да отстрани редица нередности по нея. Съобщението било получено от адв.М. чрез пълномощника и Д.Р. на 17.10.2016 г. След като нередовностите на били отстранени в срок, на 31.10.2016 г. ЧСИ постановил разпореждане изх.№ 27643/31.10.2016 г., с което оставил без движение жалбата и я върнал на жалбоподателите. Разпореждането било връчено на страната на 28.11.2016 г. чрез пълномощника на адв. М. Д.Р.. На същата дата копие от преписката била изпратена на ОС- Сливен за сведение. По нея било образувано настоящето дело.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Настоящето производство е недопустимо, тъй като липсва предмет на спора. Съдът разглежда депозираните пред него жалби и се произнася във връзка с твърденията инкорпорирани в тях. В случая обаче жалбата на длъжниците по изпълнителното дело на ЧСИ Г. е върната и настоящият съдебен състав няма какво да разгледа, съответно липсва предмет, по който да се произнесе по същество. С оглед на това производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 502 по описа за 2016 г. на Сливенския окръжен съд поради липса на предмет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: