О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 01.12.2016 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              Н. Я.

ЧЛЕНОВЕ:                                                          М. С.                                                                                                                                         

                                                                       мл.с. Н. К.

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 504 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което не е уважена молба за отмяна на наложена глоба по чл. 88 от ГПК и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК вр. чл. 92 от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че определението е неправилно и развива съображения относно наличието на уважителни причини за отмяна на глобата. Изтъква като аргумент, че е установил адреса на лицето К.Х., на който то е живяло преди седем години. Моли въззивния съд да отмени определението, с което е отхвърлена молбата за отмяна на глобата и същата бъде отменена.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт районен съд.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Частният жалбоподател е представителят на кметството, чрез което е възложено, по силата на ГПК, връчването на призовки и други книжа и съобщения в населеното място, в което няма съдебно учреждение – кметът на селото. Глобата му е наложена за неизпълнение на разпореждане на съда, свързано с конкретно указание за залепяне на уведомление до длъжника в заповедното производство за втори пореден път.

Възможност да се отмени глоба от съда, който я е наложил, има ако страната изтъкне основателни причини за неизпълнението. В случая частният жалбоподател, на когото е законово вменено задължение за връчване по силата на чл. 42 ал. 1 от ГПК, в молбата си за отмяна на глобата, е навел съображения, че лицето, до което е адресирано уведомлението, не живее на адреса си в с. Новачево, а е заминало за чужбина и това е причината за незалепяне на съобщението. Решаващият съд е счел за неоснователни тези доводи и е отхвърлил молбата по чл. 92 от ГПК.

Настоящият съдебен състав също намира, че изтъкнатата причина е несъстоятелна, тъй като глобата е наложена заради самия факт на неизпълнение на изричните указания на съда във връзка с начина на връчване – основание по чл. 88 ал. 1 пр. последно от ГПК. Нареждането на съда е било за извършване на залепяне на уведомление и не е в дискресията на връчителя да прави собствен анализ дали следва или не да осъществи това действие, както и да провежда правна преценка на обстоятелствата във връзка с това дали адресатът живее на посочения адрес.

Взимането на решение, независимо от съображенията за това, да не изпълни  нарежданията на съда е поведението, санкционирано чрез наложената глоба. Това положение не е претърпяло промяна към момента, поради което въззивният съд не счита, че са налице уважителни причини за отмяна на наложената глоба.

Тъй като правните изводи на двете инстанции съвпадат, частната жалба се явява неоснователна и не следва да бъде уважавана.

Атакуваното определение следва да бъде потвърдено.

Ръководен от гореизложеното, съдът

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Р.Х.Х.,*** против определение № 2184/02.11.2016г. по ч.гр.д. № 3350/16г. на СлРС, с което е отхвърлена молбата му за отмяна на глоба по чл. 88 от ГПК, в размер на 300 лв., наложена му с определение № 2115/26.10.2016г., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 2184/02.11.2016г. по ч.гр.д. № 3350/16г. на СлРС.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      

 

         ЧЛЕНОВЕ: