О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 12.12.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… дванадесети декември…..…………………………

през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                  Председател: С. Б.

                                                            Членове: Х. М.

В.А.

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 511 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

            Подадена е жалба от „Тера Груп" АД на 14.10.2016г. срещу извършено разпределение по ИД № 2016 837 04 00661 по описа на ЧСИ П. Г., рег. №837 на КЧСИ. В жалбата се твърди че за извършеното разпределение узнал на 10.10.2016 г.. По делото взискател  бил „Грийн файнансес груп " ЕООД, на базата на издаден от Софийски градски съд на 15.07.2016 г. изпълнителен лист.

По делото била конституирана като взискател и Държавата, в лицето на Национална агенция по приходите. По делото били установени публични задължения на „Тера груп" АД в общ размер към 04.08.2016 г. на 39 327.39 лева, съобразно Удостоверение Изх. № 22250371601637516 от 03.08.2016 г. по описа на НАП, ТД-София, офис СДО-София, където било регистрирано дружеството, което удостоверение било изискано по служебен път oт ЧСИ П. Г.. Впоследствие по запорираните сметки на дружеството са постъпили суми, които ЧСИ е разпределил вместо на Държавата в лицето на НАП, на другия взискател по изп. дело - „Грийн файненс груп " ЕООД. Сумите били преведени по сметка на пълномощника на взискателя. Твърди че от момента на конституиране на Държавата като взискател по делото до настоящия момент „Тера груп" АД продължава да има публични задължения, които съответно към дата 15.09.2016 г. са в размер 42 518. 93 лева, съобразно удостоверение за наличие или липсата на задължения Изх. № 22250201600274469/ 15.09.2016 г. издадено от НАП, ТД-София, офис СДО-София и в размер на 53 436. 72 лева към дата 21.09.2016 г., съобразно удостоверение за наличие или липсата на задължения Изх. № 22250201600280900/21.09.2016 г. издадено от НАП, ТД-София, офис СДО-София.

Счита че ЧСИ е извършил съществено процесуално нарушение, като не е приложил установената от закона процедура за извършване на разпределение по чл. 460 и сл. от ГПК. Моли съда да отмени извършеното действие по разпределението като незаконосъобразно, ведно с всички произтичащи от това правни последици, като му присъди и направените по настоящото производство разноски.

Ответната по жалбата страна е депозирала в срок отговор, в който твърди че жалбата е недопустима, тъй като няма извършено разпределение по чл. 460 от ГПК. В случай че съдът я приеме за допустима, твърди че същата е неоснователна, тъй като ЧСИ правилно, след като се е уверил чрез удостоверението от НАП че към момента на заплащане на сумата длъжника няма публични задължения,  му е превел дължимата сума.

            ЧСИ е депозирал писмени мотиви по обжалваните действия по 436 ал.3 от ГПК.

            Съдът след като се запозна с постъпилата жалба и делото намира същата за недопустима.

            Изпълнително дело № 2016 837 04 00661 е образувано по молба на  взискателя „Грийн Файненс Груп" ЕООД на 27.07.2016 г. С молбата за образуване е поискано да се наложи запор на банковите сметки на длъжника „Тера груп" АД.

С образуване на изпълнителното дело, съдебният изпълнител е извършил справка в НАП по чл. 458 от ГПК за наличие на публични задължения на длъжника. От изготвената първоначално справка при образуването на делото е видно, че длъжникът-жалбоподател „Тера Груп" АД е имал публични задължения в размер на 39 327,39 лв.

На 23.08.2016 г. е направен превод на сумата от 42 450 лв. по сметка на ЧСИ от третото задължено лице „Биндер" АД във връзка с изпълнение на запорно съобщение.

Тъй като са били налице повече от един кредитор и следва за постъпилата сума да се изготви разпределение, съдебният изпълнител е бил длъжен преди разпределението да извърши нова справка за публичните задължения, съгласно чл. 458 предложение последно от ГПК.

Такава е представена с писмо изх.№ 03620160238990/07.09.2016г. от НАП От тази справка е видно, че длъжника няма задължения към НАП. Предвид изложеното ЧСИ не е извършил разпределение на постъпилите суми, а цялата сума от 42 450 лв. е преведена на взискателя „Грийн Файненс Груп" ЕООД на 26.09.2016г.

Жалбоподателят „Тера груп" АД не може да обжалва извършеното разпределение на суми по чл. 460 от ГПК, тъй като такова не е извършвано от ЧСИ, не е предявявано на страните по чл. 462 ал.1 от ГПК и съответно те не могат да подават жалба против него в срока по чл. 462 ал.2 от ГПК. Видно от искането в жалбата, отправено да съда се иска именно отмяна на извършеното разпределение, като незаконосъобразно, поради което  подадената жалба е недопустима и следва да бъде оставена без уважение.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тера груп" АД, ЕИК 123724864, гр. С., ж. к. „М. 1", бул. „А. С.", № *, представлявано от изпълнителен директор И.Д.П. срещу действията на ЧСИ П. Г. per. № 837 на КЧСИ по изпълнително дело № 20168370400661, изразяващи се в извършването на разпределение по чл. 460 от ГПК, като НЕДОПУСТИМА.

             ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 511/2016г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :