О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №

 

гр. Сливен, 22.12.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и втори декември през две хиляди и шестнадесета година в състав: 

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. С.

ЧЛЕНОВЕ: С. М.

Мл.С. Н. К.        

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова възз.гр.д. № 535 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производство по чл. 274-279 ГПК, във вр. с  чл. 92, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба /наречена "молба"/ на  инж. В.К.Ш.– вещо лице по  гр.д. № 1470/2016 г.  срещу  определение № 2285 от 10.11.2016 г. по гр.д. № 1470/16 г. на СлРС , с което е отхвърлена молба, подадена от жалбоподателя за отмяна на наложената му на основание чл. 86 във вр. с чл. 91, ал.2 ГПК глоба в размер на 300 лв. Моли се за отмяна на същата по съображения, подробно изложени в приложените към частната жалба а именно: невъзможността му да изготви и представи експертизата в срок поради служебната му ангажираност по спешни наказателни дела в СлОС – НОХД № 105/2015 г. насрочено за 21.10.2016 г. и в ОС-Търговище- НОХД № 176/2015 г., по които се налагало да посещава местата на ПТП и извършва допълнителни огледи на автомобилите след ПТП по посочените дела в различни градове и изготвя по тях тройни експертизи. Неявяването му в съдебното заседание на 30.09.2016 г. и непредставянето на молба било поради извършването на спешен допълнителен оглед на три автомобила след ПТП станало на 29.09.2016 г.  Моли СлОС да отмени наложената му глоба.

След като се запозна с материалите по делото, ОС –Сливен намира следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена срещу подлежащ на атакуване съдебен акт, от процесуално легитимирана страна, в законоустановения за това срок. Разгледана по същество същата се явява основателна. Съображенията на съда в тази насока са следните:

Съгласно чл. 86 ГПК ако вещо лице не се яви, откаже да даде заключение или не го представи в срок без уважителни причини, съдът му налага глоба. В конкретния случай вещото лице не е изготвило заключение по допуснатата автотехническа експертиза, но съдът счита, че са били налице уважителни причини за това. Вещото лице не се е явило в насроченото на 30.09.2016 г. съдебно заседание, тъй като е било служебно ангажирано по досъдебно производство, като е участвало в извършването на процесуално-следствено действие оглед на участвали в ПТП автомобили продължил от 21:00 до 23:00 часа на 29.09.2016 г., което е видно от представената от него служебна бележка от РУ-Сливен. Поради тази уважителна причина, вещото лице не се е явило в насроченото на 30.09.2016 г. съдебно заседание и тъй като същата била възникнала непредвидено не могло да депозира молба в деловодството на СлОС. Неявяването на вещото лице в съдебно заседание не е станало причина за отлагане на  делото, тъй като същото е било отложено поради необходимостта да бъдат извършени и други съдопроизводствени действия. Освен това адвоката на една от страните е поискал вещото лице да бъде заменено с друго и тази молба е била уважена от съда. Не е изготвил и представил назначената автотехническа експертиза в срок поради служебната му ангажираност по спешни наказателни дела в СлОС – НОХД № 105/2015 г. насрочено за 21.10.2016 г. и в ОС-Търговище- НОХД № 176/2015 г., по които се е налагало да посещава местата на ПТП и извършва допълнителни огледи на автомобилите след ПТП по посочените дела в различни градове и изготвя по тях тройни експертизи.

 Поради което настоящият съдебен състав счита, че определението, с което е оставена без уважение молбата за отмяна на наложената глоба, както и самата глоба, следва да се отменят, поради наличие на уважителни причини за неизготвянето на заключение.

С оглед на гореизложеното, ОС – Сливен

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение № 2285 от 10.11.2016 г. по гр.д. № 1470/16 г. на СлРС, с което е отхвърлена молба, подадена от инж. В.К.Ш. за отмяна на наложената му глоба в размер на 300 лв..

ОТМЕНЯ наложената на инж. В.К.Ш. с  определение № 1957 от 04.10.2016 г. по гр.д. № 1470/16 г. на РС – Сливен глоба в размер на 300 лв.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                     2.