ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

10.01.2017 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…десети януари.....…………………….

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..…гр..дело № 9 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            Постъпила е искова молба, адресирана до Окръжен съд – Сливен, подадена от Община Котел срещу „Тераком инженеринг“ ЕООД гр. Пловдив, „Евронет“ ЕООД гр. София и С.И.Г. ***, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.422 от ГПК във вр. чл. 26, 21 ал.3 и чл. 23 т.5 от ЗДФИ и цена 437 166,24лв.

Съдът е длъжен да следи служебно за спазване на родовата подсъдност и намира, че следва да прекрати делото пред този съд и изпрати същото на КРС, който е компетентен да го разгледа по правилата на родовата подсъдност. С оглед разпоредбата на чл. 104 т.4 от ГПК, на Окръжен съд, като първа инстанция са подсъдни делата с цена на иска над 25 000лв., с изключение на исковете за вземания по актове за начет. Видно от изложеното в обстоятелствената част на молбата, в случая се касае за иск за вземане по акт за начет. Искът е насочен срещу няколко ответника, чийто адрес и седалища са в района на различни районни съдилища. В този случай местната подсъдност се определя по избор на ищеца, който след като е предявил иска пред СлОС, очевидно е избрал да го предяви по адреса на първия ответник, поради което делото следва да  се изпрати на КРС.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 ал.1 във вр. чл. 104 т.4 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 9/2017 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Котел, по подсъдност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: