О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 07.03.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в открито

 заседание на… четиринадесети февруари…..…………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХР.М.

В.А.

при секретаря…С.В. и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 14 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е образувано е по жалба на  В.М.В. от 14.12.2016г. против действията на ЧСИ П.Г. по изп. дело № 379/2014 год., предхождащи издаване на постановление от 30.11.20016 год. по възлагане на недвижим имот, изнесен на публична продан. В жалбата се твърди, че той е ипотекарен длъжник по посоченото дело и като такъв обжалва всички действия на ЧСИ, довели до посоченото постановление, тъй като не са му били съобщавани никакви действия от съдебния изпълнител, считано от образуването на изпълнителното производство, не му е изпратена покана за доброволно изпълнение, не му е съобщено за извършения опис и оценка, не е разгласено започването на публичната продан, както обжалва и самото постановление за възлагане, като твърди, че същото е незаконосъобразно и моли да бъде отменено и да бъде върнато делото за повтаряне на всички действия, считано от връчване на призовката за доброволно изпълнение.

            Взискателят „Сибанк“ ЕАД е депозирал в срок отговор на жалбата, в която оспорва същата, като недопустима и неоснователна, моли да бъде отхвърлена и да му се присъдят разноски 200лв. за юрисконсултско възнаграждение.

            ЧСИ е депозирал писмени мотиви по обжалваните действия по 436 ал.3 от ГПК.

            С оглед разпоредбата на чл. 437 ал.2 от ГПК и във връзка със задължителната практика на ВКС, че ипотекарния длъжник е трето лице за изпълнението, производството е насрочено в открито с.з.

            В с.з., жалбоподателят, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и твърди че съобщаването на действията на ЧСИ чрез писма с обратна разписка не е редовно и всички действия предхождащи публичната продан следва да се отменят.

            Взискателят, редовно призован не изпраща представител, но чрез писмено становище заявява, че поддържа възраженията си.

            Съдът след като се запозна с постъпилата жалба и делото намира същата за недопустима.

            Изпълнително дело № 3797/14 по описа на ЧСИ П.Г. е образувано по молба на  взискателя „Сибанк“ ЕАД гр. София срещу длъжника „Лестрансбул“ ЕООД гр. Сливен по изпълнителен лист от 02.06.2014г. по ч.гр.д.№25/42/14 на СлРС. С молбата за образуване на производството е поискано изпълнението да бъде насочено и към недвижими имот-апратамент с идентификатор № 67338.525.71.2.11 по КК на град Сливен, собственост на ипотекарните длъжници В.М.В. и Н. Андонова В..

            В настоящата жалба се твърди че се обжалва от жалбоподателя В.М.В. всички действия предхождащи Постановлението за възлагане на имот-апратамент с идентификатор № 67338.525.71.2.11 по КК на град Сливен от 30.11.2016г. по изп.д.№ 379/14. Твърди че незаконосъобразно не му е била връчена призовка за доброволно изпълнение, не му е съобщено за извършването на опис върху имота му и изготвянето на оценка з а него, не му било съобщено за започването на публичната продан на имота. Твърди че в качеството си  на страна –длъжник, има право да оспорва тези действия. Твърди че му е било съобщено само самото Постановление за възлагане от 30.11.2016г., което действие е само последното действие на ЧСИ, свързано с публичната продан.

            Съдът, в настоящия състав, намира че жалбата е недопустима, тъй като ипотекарния длъжник (приравнен по права към длъжника в изпълнителното производство) няма право да обжалва описаните от него действия, предхождащи публичната продан на имота му.

            При действието на ГПК в сила от 01.03.2008г., Постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Такива твърдения в жалбата не са навадени от жалбоподателя

            В Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК т.8 е посочено изрично че „връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена“.

            С оглед изложеното и доколкото жалбоподателя твърди че обжалва действията предхождащи извършването на публичната продан, жалбата му е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея да бъде прекратено.

            Следва да се отбележи и че от доказателствата по делото е видно, че жалбоподателя е бил редовно уведомяван за всяко действие чрез писма, изпратени с обратна разписка, което е редовен начин за връчване по чл. 42 ал.1 пр. второ от ГПК.

            Ответната по жалбата страна е претендирала юрисконсултско възнаграждение в размер на 200лв. Поради неоснователността на жалбата, претенцията за разноски е по принцип основателна, тъй като видно от доказателствата „Сибанк“ ЕАД е била защитавана от юрисконсулт в настоящото производство. Възнаграждението за юрисконсулт, обаче, следва да се присъди в по-нисък от претендирания размер. На основание чл. 78 ал.8 от ГПК в полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ. Нормата е процесуална и следва да се приложи и по настоящото дело. Възнаграждението на юрисконсулта по чл. 27 от НЗПП за представителство в изпълнителното производство следва да бъде определено на 50лв.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.В. ЕГН ********** ***  срещу всички действията на ЧСИ П.Г. per. № 837 на КЧСИ по изпълнително дело № 2014837040379, свързани с издаване на Постановление от 30.11.2016г. за възлагане на недвижим имот-апратамент с идентификатор №67338.525.71.2.11, по КК на град Сливен,  като НЕДОПУСТИМА.

             ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 14/2017г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

             ОСЪЖДА В.М.В. ЕГН ********** *** да заплати на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК ********, гр. София, бул. „Ц.Б.***“, №*, със съдебен адрес ***, чрез юрисконсулт Н.П., направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лв.

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :