О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 16.01.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… шестнадесети януари…..…………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: С. Б.

                                                            Членове: Х. М.

В. А.

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 15 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е жалба от „Обединена българска банка“ АД срещу действията на ЧСИ П. Р. по изп.д.№ 351/12, изразяващи се в прекратяване на изпълнителното производство. Жалбата е придружена с държавна такса в размер на 15лв., внесена по сметка на СлОС. Дължимата държавна такса за обжалване на действие на съдебния изпълнител е в размер на 25лв. Следва настоящото производство да се прекрати и жалбата да се върне на ЧСИ, който да я администрира, като събере държавната такса до пълния размер, след което същата да бъде отново изпратена на СлОС. 

По гореизложените съображения и на основание чл. 436 ал.4 във вр. чл. 262 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

             ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 15/2017г. по описа на СлОС, като образувано по нередовна жалба.

             ИЗПРАЩА жалбата на Обединена българска банка“ АД срещу действията на ЧСИ П. Р. по изп.д.№ 351/12, на ЧСИ П. Р. за администриране, след което редовната  жалба да се изпрати на отново на СлОС за произнасяне.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :