О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 16.01.2017 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:          

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : Н. Я.

ЧЛЕНОВЕ: М. С.

                       Мл.с. Н. К.

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N  16  по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

       Производството е по жалба, подадена от Т.Х.Щ. ЕГН **********,***, чрез пълномощника му адв.Е.Д. против постановление от 16.10.2014г. по из.дело № 96/2014г. по описа на ДСИ при СлРС за налагане на глоба, както и против съобщение за дължими такси по делото в размер на 356 лева.

       В жалбата се твърди, че постановлението за налагане на глоба е незаконосъобразно. Излагат се съображения за това, че длъжникът живеел в Република Германия и че той не е узнал за образуваното изпълнително дело, тъй като не е получавал каквито и да е съдебни книжа. ДСИ след като е установил, че длъжникът не живее на адреса и не пребивава на този адрес е следвало да назначи особен представител, но не е сторил това и незаконосъобразно е продължил действията по делото. Така след като е извършил такива незаконосъобразни действия, като е приел за надлежно връчени всички съобщения, то неправилно е наложена и глоба. Освен това глобата е наложена в максимален размер, предвиден в закона, и не е ясно как ДСИ е преценил тежестта на допуснатото нарушение. Иска се отмяна на постановлението за налагане на глоба, както и да се отменят, като незаконосъобразни действията на ДСИ по връчване на съобщения за дължими такси в размер на сумата от 356 лева.

       В писмени мотиви ДСИ сочи, че постановлението за наложена глоба може да бъде обжалвано пред СлРС в седмодневен срок от съобщаването, като този срок е изтекъл, а останалите твърдения, съдържащи се в жалбата, са неотносими и към процесуалната й допустимост.

       Настоящият състав намира, че жалбата е недопустима, в частта с която се обжалва съобщението за наложени такси. Тези действия не са посочени в разпоредбата на чл.435 ал.2 от ГПК, както и ал.3 от ГПК, поради което производството в тази част на жалбата следва да бъде прекратено като недопустимо.

       Що се отнася до частта на жалбата, в която се обжалва постановлението за налагане на глоба, от самото постановление е видно, че налагането на глобата е на основание на чл.93 ал.1, вр. чл.91 ал.2 от ГПК, като ДСИ изрично е посочил, че длъжникът редовно уведомен не е представил собственото си МПС за извършване на опис и с това е затруднил хода на производството по изпълнителното дело. Така вероятно ДСИ е имал предвид хипотезата на чл.93 ал.1 т.2 от ГПК. Съгласно чл.93 ал.2 от ГПК постановлението с което съдебният изпълнител налага глобата може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщението пред районния съдия, който се произнася в з.з. с определение, което не подлежи на обжалване. Така в случая производството по делото пред СлОС в тази част следва да бъде прекратено и делото изпратено на СлРС, който е компетентния съд за произнасяне по обжалваното постановление за налагане на глоба на основание чл.93 ал.1 от ГПК.

Ръководен от изложените съображения съдът

                        

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх. № 6453/25 от 18.08.2016г. на ДСИ при СИС при Сливенски районен съд в частта, с която се обжалва съобщение за дължими такси по делото, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част, като недопустимо.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 16/2017г. по описа на Сливенски окръжен съд, в частта, с която е обжалвано постановление от 16.10.2014г. по изп.дело № 96/2014г. за налагане на глоба и ИЗПРАЩА делото на Сливенски районен съд, който да се произнесе по жалбата, съгласно разпоредбата на чл.93 ал.2 от ГПК.

Определението в частта, с която е оставена без разглеждане, като недопустима жалбата по отношение на обжалваното съобщение за такси и разноски подлежи на обжалване в едноседмичен срок  от съобщаването му на страните пред БАС.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                     

                                               ЧЛЕНОВЕ: