О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 31.01.2017 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански въззивен състав, в закрито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Б.

ЧЛЕНОВЕ: С. М.

          Мл.съдия  : Н. К.

         

 

като разгледа докладваното от МАРИЯ БЛЕЦОВА ч.гр. дело № 45 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

                Производството си движи по реда на чл. 23 ал.3 от ГПК.

 

          От представените по селото доказателства съдът установи следното :

          Пред Районен съд гр. Ямбол е била депозирана искова молба от Н. И. К. ЕГН ********** против ЗАД „ ОЗК – Застраховане“ АД . По молбата било образувано гр.д. № 2794 / 2016 г. по описа на ЯРС. Всички съдии от Районен съд гр.Ямбол са си направили отвод от разглеждането на делото  поради наличие на пречка по смисъла на чл.22 ал.1 т. 6 от ГПК.

          След като делото било изпратено за разглеждане на РС – Елхово отново били направени отводи от всички съдии на съда поради наличие на пречка по смисъла на чл.22 ал.1 т. 6 от ГПК.

          След като делото било изпратено за разглеждане на РС – Тополовград отново били направени отводи от всички съдии на съда поради наличие на пречка по смисъла на чл.22 ал.1 т. 6 от ГПК.

          С определение № 467/19.12.2016 г. по ч.гр.д. № 444/2016 г. на ЯОС делото е било изпратено на Апелативен съд Бургас по компетентност. С определение № 19/23.01.2017 г. по ч.гр.д. 533/2016 г. БАС е изпратил делото на СлОС за определяне на компетентен районен съд от района на съда за разглеждане на делото.

Налице е хипотезата на чл. 23 ал.3 от ГПК- поради отстраняването на всички съдии от района на Ямболски, Елховски и Тополовградски районен съд от разглеждане на делото е невъзможно разглеждането му пред тези съдилища и следва да се определи друг , равен по степен съд , който да разгледа исковата молба. Съдът намира , че с оглед незатрудняване на страните с разходи за транспорт следва да се определи като съд , който да разгледа делото – Сливенски районен съд , като най – близко стоящ до страните и равен по степен на Ямболски, Елховски и Тополовградски районен съд.

          С оглед гореизложеното , съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

 

 

ИЗПРАЩА делото по постъпилата искова молба от Николай Иванов Кирков ЕГН ********** против ЗАД „ ОЗК – Застраховане“ АД по подсъдност на Сливенския районен съд за продължаване на процесуалните действия по него.

 

 

Определението не подлежи на обжалване .

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                  2.