О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 03.02.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:            М. Б.

                                                            ЧЛЕНОВЕ:   С. М.

мл.с. Н. К.

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№57 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена от А.Х.Г. против Определение №152/28.10.2016г. по ч.гр.д.№74/2015г. на Котелски районен съд, с което е допуснато на основание чл.207 от ГПК обезпечаване на доказателствата по бъдещ иск, съобразно назначената и приета по делото еднолична съдебно-лесовъдна експертиза, изготвена от вещото лице Р.К.Н. и е прекратено производството по делото, поради изчерпване на предмета му.

            Жалбоподателката твърди, че атакуваното определение е незаконосъобразно, постановено в нарушение на производствените правила и необосновано. Заявява, че въпреки огромния брой възражения против експертизата на вещото лице Р.Н., съдът е приел същото, вместо да предпочете заключението на тройната експертиза и така не се е съобразил със задължителната практика на ВКС и е постановил неправилен съдебен акт. Моли съда да отмени обжалваното определение и да приеме трайната съдебно-лесовъдна експертиза.

            В законоустановения срок не е подадено възражение от насрещната по жалбата страна – ответното в производството по обезпечаване на доказателства дружество „РСМ Комерс“ ЕООД, гр.Сливен.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Производството по ч.гр.д.№74/2015г. по описа на Котелски районен съд е образувано въз основа на молба с правно основание чл.207 от ГПК, с която се моли съда да допусне обезпечение на доказателствата на иск, който ще предяви срещу „РСМ Комерс“ ЕООД, гр.Сливен във връзка с неизпълнение на договорни задължения и за заплащане на причинени вреди по отношение на договор за продажба на стояща дървесина на корен от 01.08.2014г. Искането е за назначаване на съдебно-техническа лесовъдна експертиза, която да отговори на изрично поставени в молбата въпроси.

            Котелски районен съд с определение №167 от 08.07.2015г. е допуснал обезпечаване на доказателствата, като е назначил поисканата съдебно-лесовъдна експертиза с вещо лице Р.Н., което да отговори на поставените в молбата по чл.207 от ГПК въпроси.

            Заключението на назначената експертиза било изготвено, изслушано и прието по делото с нарочно протоколно определение в проведено на 16.06.2016г. открито съдебно заседание.

Във връзка с направено в с.з. оспорване, районният съд е допуснал и назначил повторна тройна съдебно-лесовъдна експертиза. Заключението е изслушано в проведено на 28.09.2016г. открито съдебно заседание и с нарочно протоколно определение е прието по делото.

            С обжалваното Определение №152/28.10.2016г. по ч.гр.д.№74/2015г. РС – Котел след като е обсъдил по същество двете приети по делото заключения е стигнал до извода, че следва да се кредитира заключението на единичната експертиза и поради изчерпване на предмета – да прекрати производството, поради което с нарочен диспозитив е допуснал на основание чл.207 от ГПК обезпечаване на доказателствата по бъдещ иск, съобразно назначената и приета по делото еднолична съдебно-лесовъдна експертиза, изготвена от вещото лице Р.К.Н. и е прекратил производството по делото.

            Определението е връчено на А.Х.Г. на 15.11.2016г.

            Частната жалбата против определението е подадена на 22.11.2016г.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок. Тъй като с нея се атакува Определение №152/28.10.2016г. по ч.гр.д.№74/2015г. по описа на КРС изцяло, в т.ч. неговата прекратителна част, то жалбата се явява допустима.

            Обжалвания акт е валиден. Извършвайки служебната проверка за допустимост, съгласно разпоредбата на чл.269, вр. с чл.278, ал.4 от ГПК, въззивният съд констатира, че същият е недопустим в частта, с която районният съд на основание чл.207 от ГПК е допуснал обезпечаване на доказателствата по бъдещ иск, съобразно назначената и приета по делото еднолична съдебно-лесовъдна експертиза, изготвена от вещото лице Р.К.Н..

            Котелски районен съд е сезиран с молба с правно основание чл.207 от ГПК за обезпечаване на доказателства чрез изслушване на експертиза. Целта на това производство е да се съберат своевременно, преди завеждане на исковия процес относно спорното право, доказателства, за които има опасност да се изгубят или да се затрудни тяхното събиране.

Безспорно, с нарочно определение от 08.07.2015г., съдът е допуснал обезпечение на доказателства и е назначил поисканата техническа експертиза. С нарочни протоколни определения, съответно от 16.06.2016г. и от 28.09.2016г. съдът е приел и е приложил към делото заключенията, както по едноличната съдебно-лесовъдна експертиза, така и заключението по назначената, поради оспорване повторна тройна съдебно-лесовъдна експертиза.  С тези процесуални действия се изчерпва предмета на особеното производство по обезпечаване на доказателства, тъй като поисканите такива са събрани. В това производство съдът няма правомощие да прави преценка по съществото на събраните доказателства, да ги анализира и да изразява становище относно правилността им. Това са правомощия на съда в последващото исково производство, в което съдът на база доказателствения материал, в т.ч. доказателствените средства, събрани в настоящото производство по обезпечаване на доказателства, ще анализира заключенията и ще ги кредитира по свое вътрешно убеждение, въз основа на което ще изгради и правните си изводи по съществото на спора. Следователно, като е кредитирал с нарочно определение едно от заключенията и то след като вече и двете такива са приети по делото с нарочни протоколни определения, районният съд е постановил в тази част един недопустим акт, който следва да се обезсили.

            В останалата – прекратителната част, обжалваното определение е правилно и законосъобразно и като т. следва да се потвърди.    

            Както вече бе посочено, съдът по обезпечение на доказателствата е длъжен да събере доказателствените средства, които е допуснал, с оглед обезпечаване на конкретните доказателства, за които е счел, че са налице предпоставките за обезпечаването им преди започване на същинското спорно исково производство, а след приключване на всички процесуални действия, свързани с това, при изчерпване на относимите искания на страните - да прекрати производството. В случая, след като всички процесуални действия са извършени, като с нарочни протоколни определения съдът е приел като доказателствени средства по делото изготвените заключения по двете експертизи – първоначалната и повторната, поради което предмета на производството е изчерпан и прекратителното определение е законосъобразно. В охранителното производство са обхванати всички въпроси, свързани с допускането и събирането на доказателствата, за които е съществувала опасност от изгубване или създаване на бъдещи затруднения за събирането им, всички искания на страните са удовлетворени, доказателствените средства, обективирани в експертните заключения на едноличната и тройната СЛЕ, са събрани и приети с надлежни и нарочни определения. Поради това в тази част определението следва да се потвърди.

            Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

ОБЕЗСИЛВА  Определение №152 от 28.10.2016г. по ч.гр.д. №74/2015г. на Котелски районен съд,  в частта, с която е допуснато на основание чл. 207 от ГПК обезпечаване на доказателствата по бъдещ иск от А.Х.Г. против „РСМ Комерс“ ЕООД, гр.Сливен, съобразно назначената и приета по делото еднолична съдебно-лесовъдна експертиза, изготвена от вещото лице Р.К.Н., по отношение на конкретните факти и обстоятелства, обект на експертизата, за чието установяване е ангажирано посоченото доказателствено средство,  като НЕДОПУСТИМО.

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение №152 от 28.10.2016г. по ч.гр.д. №74/2015г. на Котелски районен съд в частта, с която е прекратено производството по ч.гр.д.№74/2015г. по описа на КРС, поради изчерпване предмета му, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

            Определението е окончателно.

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                         2.