О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 09.05.2018г.

                                     

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на девети май през две хиляди и осемнадесета година, в състав

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

         След като извърши проверка на исковата молба, образувана в гр.д. № 73/2017г. по описа на Сливенски окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното :

С разпореждане № 343, постановено на 22.03.2018г. по настоящото дело, съдът е констатирал, че подадената искова молба е нередовна и е дал конкретни указания на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани констатираните нередовности. Със същото разпореждане на страната изрично са указани и последиците от неизпълнение в срок на дадените от съда указания.

Това разпореждане е надлежно връчено на ищеца на  03.04.2018г., от която дата тече едноседмичният срок за изпълнение на дадените указания. Той изтича на 16.04.2018г., предвид официалните празници и неприсъствени дни.

По делото на 10.04.2018г. е постъпила молба от ищеца за продължаване на указания срок, във връзка с организационни проблеми. Съдът е уважил искането, като с разпореждане от 11.04.2018г. е продължил указания срок с 14 дни, считано от изтичане на първоначалния срок, посочен в разпореждане № 343/22.03.2018г.

Така новоопределения срок изтича на 01.05.2018г., който отново е официален празник за РБългария и следва да се приемe, че срокът изтича на 02.05.2018г. – присъствен ден.

Съгласно  чл. 63, ал. 2 ГПК в случаите на продължаване на дадения от съда срок, новоопределеният такъв тече от изтичането на първоначалния, като не е необходимо страната да бъде уведомявана за постановения от съда акт по направеното искане. Ето защо и в настоящата хипотеза продълженият срок за отстраняване на нередовностите на подадената искова молба тече от 16.04.2018г. и изтича на 02.05.2018г. До изтичане на предоставения срок ищецът не е изпълнил указанията, дадени с разпореждане № 343/22.03.2018г., въпреки предупреждението, че при неизпълнение на указанията производството ще бъде прекратено.

С оглед на изложеното и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

 

 

 

Така мотивиран, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 73/2017г. по описа на СлОС.

 

 

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: