О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 15.02.2017 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:          

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : Н. Я.

ЧЛЕНОВЕ: М.С.

                       Мл.с. Н. К.

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N  78  по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е по жалба, подадена от Р.П.О. със съгласието на майка й Г.М.А. по изп.д. № 2167/2003г. на ДСИ при СлРС. В жалбата се твърди, че жалбоподателката получава издръжка, която е осъден да заплаща баща й П.В.О., но издръжката получава чрез Община – Сливен съгласно чл.9 ал.1 от НАРЕДБА за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.Твърди, че е подала молба до ДСИ в законоустановения шестмесечен срок за извършване на проверка на обстоятелствата по чл. 152 ал.2 от СК. ДСИ извършил проверката по-късно и поради това Община – Сливен не е изплатила издръжката за м.Август и м. Септември 2016г. Подала жалба до Община – Сливен и е получила отговоря, че поради неспазен 6-месечен период от съдия-изпълнителя за извършена проверка , Общината не може да й изплати издръжката. Моли да й бъде присъдена сумата от 140лдв. Представляваща издръжка за м. Август и м. Септември 2016г.

В писмени мотиви държавния съдебен изпълнител сочи, че на 01.08.2016 г. в канцеларията на СИС при РС – Сливен е постъпила молба от взискателя за извършване на проверка на обстоятелствата по чл. 152 ал. 2 от СК и е разпоредил да се докладва след изтичане на установения 6-месечен срок и след извършена проверка е изпратил уведомително писмо до Община – Сливен, което е получено на 14.11.2016 г.

       Настоящият състав намира, че подадената жалба е недопустима, тъй като не е предвидено в хипотезата на чл.435 от ГПК обжалване на  отказ на Община за изплащане на издръжка. В случая ДСИ е извършил необходимите действия и е изпратил уведомителното писмо до Община – Сливен. Отказът на общинската администрация, респективно на Кмета, подлежи на обжалване по административен ред пред административен съд, който е компетентен да се произнесе дали отказът на общинската администрация е законосъобразен. Така в случая редът за обжалване на определени изпълнителни действия е неприложим, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

                        

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх. № СД-03-03-614/35 от 27.01.2017 г. на ДСИ при СИС при Сливенски районен, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 78/2017 г. по описа на Сливенски окръжен съд,

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок  от съобщаването му на страната пред БАС.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                     

                                               ЧЛЕНОВЕ: