О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 20.02.2017 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:          

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : Н.Я.

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                       Мл.с. Н.К.

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N  102  по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по жалба подадена от Н.В.Ж. и К.Й.Ж., чрез пълномощника им адв.Ю.Я., срещу действия на ЧСИ М.М. по изп.д. № 20137680400760. В жалбата се твърди, че се обжалват действията на ЧСИ изразяващи се в това, че е извършена публична продан на недвижим имот подробно описан, като извършената публична продан е неправилна, незаконосъобразна и необоснована. Твърди се, че две години след образуване на делото не е била изготвена оценка на имота и за първи път оценка на жилището е изготвена на 24.03.2015 г. като в  тази оценка не е бил включен гаража, който е описан в приложения към делото нотариален акт. На 30.03.2015 г. е насрочена публична продан в размер на 75% от стойността на имота, а именно 90 000лв. Нова публична продан е била насрочена на 25.11.2015 г. като обявената цена на имота е 72 000лв. Сочи се, че нова цена на имота е изготвена на 18.01.2016г. в размер на 120 000лв., като отново не е бил включен гаража. На 21.01.2016 г. е изготвено обявление за оглед и търг при първоначална цена в размер на 90 000лв. Навежда се оплакване, че тази цена е значително по-ниска предвид определената първоначално, която е 120 000лв.Прави се оплакване, че при няколко публични продани призовка за уведомлението е връчвана само на процесуалния представител , но не и на длъжниците. На последно място се излагат съображения, че продадения недвижим имот е несеквестируем, поради което се иска отмяна на действията на ЧСИ относно извършената публична продан.

В писмено становище ЧСИ излага хронологията на действията си по изпълнителното дело, като развива съображения, че те са законосъобразни. Сочи че недвижимият имот е бил възложен на взискателя, който е обявен за купувач с постановление за възлагане. Сочи че възраженията за несеквестируемост са неоснователни, тъй като длъжниците притежават и друг имот, видно от приложените справки на службата по вписванията.

Настоящият състав намира подадената жалба за недопустима. На първо място съгласно разпоредбата на чл.435 ал.3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице внесло задатък до последния ден на годината и от взискател участвал като наддавач без да дължи задатък, както и от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Разпоредбата на чл.435, ал.3 относно хипотезата на ненадлежното наддаване визира случаи, в които е нарушена предвидената в чл. 489 и чл.490 ГПК процедура относно конкретното наддавателно предложение – когато липсват реквизити на наддавателното предложение, не е внесен задатък, пороци относно регистриране на наддавателното предложение в канцеларията на съответния районен съд, при неспазване на срока за провеждане на публичната продан или участието на лица, без право да наддават. Действията, които са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане са изброени изчерпателно в т.8 на ТР №2/2013г. на ОСГТК на ВКС. Това са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения, в продължение на пълния срок за това, действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения, с фиксирана стъпка. Определянето на първоначалната цена на имота не попада сред посочените нарушения. За да е налице втората хипотеза, при наддаването следва да са постъпили най – малко две предложения и имотът да е възложен не по най – високата предложена сума.

В случая е безспорно, че публичната продан е извършена законосъобразно, съгласно протокол от 07.11.2016 г. По делото е постъпило едно наддавателно предложение и ЧСИ е обявил наддавача, в случая взискателя, за купувач. Липсват нарушения във връзка с наддаването. Неоснователно е възражението, че длъжниците не са били уведомявали лично за изпълнителните действия, тъй като те са били редовно уведомени чрез процесуалния си представител - адв. Ю.Я., каквато процесуална възможност предвижда ГПК.

На последно място направените възражения за несеквестируемост са неоснователни, тъй като видно от приложените справки от службата по вписвания длъжниците притежават и други жилища.

Така подадената жалба срещу, на практика, постановлението за възлагане от 10.01.2017 г., се явява недопустима и не следва да бъде разглеждана по същество.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

                        

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх. №00522/23.01.2017.  срещу действия на ЧСИ М.М.по изп.д. № 20137680400760 като  НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №102/2017г. на Окръжен съд – Сливен.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок  от съобщаването му на страните пред БАС.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                      

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: